Startsida Umeå kommun

Nasjovnellen unnebelåhkoeh jïh unnebelåhkoegïelh

Laake unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre galka Sveerjen nasjovnellen unnebelåhkoeh vaarjelidh, dej nuepieh jïh reaktah tsevhtsiehtæmman nænnoestidh jïh unnebelåhkoegïelide saemiengïelem, meänkieli gïelem, såevmien gïelem, jiddisch gïelem jïh romani chib gïelem gorredidh. Laake, man våarome lea reeremen unnebelåhkoepolitijhken strategije, orre skåltoeh Upmeje tjïeltese buakta jïh orre reaktah dejtie gieh dejtie dåehkide govlesuvvieh.

Saemiengïelen, meänkieligïelen jïh såevmiengïelen lea tjarkebe vaarjelimmie muvhtene geografijhkeles reeremedajvine  jïh muvhtene åejvieladtjine. Upmeje tjïelte lea saemien reeremedajvesne jïh såevmiengïelen reeremedajvesne.

Laake dorje tjïelte edtja:

  • unnebelåhkojde laaken bïjre bievnedh
  • tsevhtsiehtimmiem vedtedh jïh unnebelåhkoej åejviejgujmie raarastalledh
  • gaajhki unnebelåhkoej gïelh jïh kultuvrh vaarjelidh/nænnostidh, joekoen fokuse maanide
  • hoksehtimmiem vedtedh jïh åejvieladtjegaskesem faaledh ållesth/bieliem saemiengïelesne jïh såevmiengïelesne jis muvhtenh dejtie gihtjesuvvieh jïh jeatjah unnebelåhkoegïeline jis almetjh gååvnesieh gieh dejtie gïelide soptsestieh
  • maana- jïh voeresehoksem faaledh ållesth/bieliem jis muvhtenh dejtie gihtjesuvvieh.

Maam tjïelte dorje?

Upmeje tjïelten barkoe laaken dåastohte eelkie tjaktjen 2009 jïh dïjre beetnehvierhtiej bïjre reformasse reeremistie bööti goevten askesne seamma jaepien. Barkoedåehkie lïhtseginie tjïelten ovmessie darjojste barkoem sïemedidh jïh rutijnigujmie barkedh dah daarpoeh dåastoehtidh mah gååvnesieh. Dåehkie bïevneshbarkoem evtede jïh soejkesje dejtie unnebelåhkojde jïh dejgujmie sïemede, jïh aaj barkoem jïjnjebh maahtoem unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre tjïeltesne dorje. Unnebelåhkoejgujmie raarastalla destie maahtoe båata mah daarpoeh darjoeh tjuerieh dåastoehtidh.

 

Laake åarjelsaemiengïelesne

Laake (2009:724) nasjovnen unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre

Jïjnjebh bïevnesh

Upmeje tjïelten bïevneshplaerie unnebelåhkoereformen bïjre
(pdf, sveerjen gïelesne)

Nasjovellen unnebelåhkoeh jïh reeremedajvh (pdf, kaarhte, sveerjen gïelesne)

Minoritet.se (Saemiedigkien webbesæjroe nasjovnellen unnebelåhkoej bïjre)

Symbol
Gaskese

Gaskesadth unnebelåhkoereformen barkoedåehkiem

Gaajhki otnegi nuepie dialogen tjïrrh tsevtsedh dovne politihkerinie jïh vuajnoeh politihkeridie buektedh.

Lohkh jïjnjebh dialogen jïh vuajnoej nualan (sveerjen gïelesne)

Aktuellen

Dåarjoe unnebelåhkoegïelide
Institutet för språk och folkminnen staatedåarjoem juaka buerebe tsiehkide dan nasjovnellen unnebelåhkoegïelem lïeredh jïh utnedh.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.