Startsida Umeå kommun

Rijkalasj unneplågo ja unneplågogiela

Láhka unneplågoj ja unneplågogielaj birra galggá Svieriga rijkalasj unneplågojt suoddjit, sijá máhttelisvuodajt ja rievtesvuodajt bájnnemfábmuj nannit, ja åvddånahttet unneplågogielajt sámegiella, meängiella, suomagiella, jiddisj ja romani chib. Láhka, man vuodo l ráddidusá unneplågopolitijkalasj strategiddja, mierkki ådå välggogisvuodajt Ubbmema kommuvnnaj ja ådå rievtesvuodajt sidjij gudi dajda juohkusijda gulluji.

Sámegielan, meängielan ja suomagielan la nanniduvvam suodje muhtem geografalasj tjuottjudusguovlojn ja muhtem fábmudagájn. Ubbmema kommuvnna gullu sámegiela tjuottjudusguovlluj ja suomagiela tjuottjudusguovlluj.

Lága milta kommuvnna galggá:

  • diededit unneplågojt lága birra
  • fámov vaddet ja rádedit unneplågoj åvdåstiddjij
  • suoddjit/åvddånahttet gájkka unneplågoj gielav ja kultuvrav, ållagasj gå gähttja mánájda
  • dievnastusáv vaddet ja fállat fábmudakaktavuodav ållåsit/muhtem märráj sámegiellaj ja suomagiellaj gå gatjálvis boahtá, ja ietjá unnelågogielajda jus gávnnuji sáme- jali suomagielak bargge.
  • fállat mánna- ja vuorrasijhuvsov ållåsit/muhtem märráj sámegiellaj ja suomagiellaj gå gatjálvis boahtá.

Majt kommuvnna dahká?

Ubbmema kommuvna barggo lágav duostutjit álgij tjavtjan 2009 ja vásstádus ráddidusás ådåstimdoarjjaga birra bådij javllamánon. Barggojuogos, kommuvna gájklágásj dåjmaj åvdåstiddjij, bargov aktijt ja barggovuogijt åtsåt duostutjit dajt darbojt ma gávnnuji. Juogos vuojet ja pláni diededimdagojt ja rádedimijt unneplågoj, ja aj dagojt lasse máhttelisvuohtaj unneplågoj ja unneplågogielaj birra kommuvnan. Rádedime aktan unneplågoj vaddi diedojt makkár dárbojt dåjma vierttiji duosstot.

Láhka julevsámegiellaj

Láhka (2009:724) rijkalasj unneplågoj ja unneplågogielaj birra

Ienep diedo

Ubbmema kommuvna diededimbiele unneplågo ådåstuhttema birra
(pdf, dárogiellaj)

Rijkalasj unneplågo ja tjuottjudusguovlo (pdf, kártta, dárogiellaj)

Minoritet.se (Sámedikke webbabielle rijkalasj unneplågojda)

Symbol
Aktavuohta

Válde aktavuodav unneplågoådåstuhttema barggojuohkusij

Ságastimij ja vuojnoj baktu la gájkka viesádijn bájnnemfábmo.

Lågå ienebuv dialogaj ja vuojnoj vuolen (dárogiellaj)

Dálla

Dårja unneplågogiellaj
Instituvtta gielajda ja álmmukmujtojda juohká stáhtadoarjjagijt ma galggi aktugasj ulmutjijda buorep vidjurijt vaddet oahppat ja ávkkit ietjasa rijkalasj unneplågogielav.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.