Startsida Umeå kommun

Rïjkan unniebelåhkkuoh

jah unniebelåhkkuogiälah

Lága unniebelåhkkuoj jah unniebelåhkkuogiälij bïjrra galggá várjjalit Sverjen rïjkan unniebelåhkkuojde, nïnnuostit sïjjan máhttielisvuadijde jah riäktájde bájdniet jah uvdietit unniebelåhkkuogiälijde mah leäh sámiengiälla, meänkieli, suamangiälla, jiddisch jah romani chib. Lága, man vuađđuone leä räđđetussan unniebelåhkkuopolitïjkan strategïjja, leäh Ubmejen kommuvnan uđđa veälgguogisvuadah jah uđđa riäktáh sïjjan uvdaste geäh dajddie dåhkijde guvllijeäh.

Sámiengiälla, meänkieli jah suamangiälla nïnnuosubba suöjieb edneh müvtieme tjudtjatusdáhvuojne iädnamisne jah müvtieme fåbmadahkkijne. Tjudtjatusdáhvuo sámiengiälan jah suamangiälan uvdaste gåbttjá Ubmejen kommuvnub.

Lágan mehte kommuvnna galggá:

  • diedietit unniebelåhkkuojde lágan bïjrra
  • vaddiet fámuob jah råđđasjit unniebelåhkkuoj
  • várjjalit jah uvdietit gájkka unniebelåhkkuogiälijde jah kultuvrijde, ájnas mánáj hárráje
  • diävnuob vaddiet jah fállat fåbmadahkkijde gávnadit ållást jalla üsij mehte sámiengiällije jah suamangiellije guh gehttjelvassh bühth, jah áj jiätjáh unniebelåhkkuojgiälijde jus sjeähttielis giällabarggijeh gåvdnijeäh
  • fállat mánáj- jah vuarrasijhuksuob ållást jalla üsij mehte sámiengiällije jah suamangiällije guh gehttjelvassh bühth.

Máb kommuvnna dahkká?

Ubmejen kommuvnan bargguo lágub duastuotjit älgij tjaktjasne jábien 2009 guh vásstiedis räđđetussaste uđđastemendårjjagen bïjrra büdij juvllamánuon sammá jábien. Kommuvnan uvdastejjedåhkkie dåjmijde vydnahe jah diedietemijde gárviete unniebelåhkkuojde jah aktasne unniebelåhkkuoj jaha dåjmate dahkkuojde buöriebe dájđuoj guahtáje unniebelåhkkuoj jah unniebelåhkkuogiälij bïjrra kommuvnasne. Råđđasjiemieh unniebelåhkkuoj buektth dájđuojde dahkkuodárbuoj bïjrra.

Lága dáruongiällije

Lága unniebelåhkkuoj jah unniebelåhkkuogiälij bïjrra (dáruongiällije)

Symbol
Ekttijvuahta

Guvlath bargguodåhkijne unniebelåhkkuoj uđđastemen hárráje

Gájkh viäsáth åjbmadh ságastallamen jah vujdnasen båktta bájdniet politïjkárijde.

Luhkkh jiänabub dialogij jah vujdnasij vuöliesne (dáruongiällije)

Jiänabe diedietiemieh

Ubmejen kommuvnan diedietemepláđieh unniebelåhkkuon uđđastemen bïjrra
(pdf, dáruongiällije)

Rïjkan unniebelåhkkuoh jah tjudtjatusdáhvuoh (pdf, kártta, dáruongiällije)

Minoritet.se (Sámiediggien webbasijjie rïjkan unniebelåhkkuoj bijrra)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.