Startsida Umeå kommun

Ord och begrepp

Funktionsnedsättning


Funktionsnedsättning kan uppstå genom skador, sjukdomar eller av olika tillstånd. Funktionsnedsättning kan vara synlig eller osynlig. Den kan vara tillfällig eller av bestående karaktär. Statistik från SCB visar att var sjätte person i landet har en funktionsnedsättning.

Funktionshinder


En funktionsnedsättning kan leda till hinder för att delta och leva på lika villkor som andra. Beroende på i vilken miljö personen lever eller befinner sig i. Exempel: hinder för att röra sig, hinder för att förstå och kommunicera, hinder att fungera medicinskt eller hinder att fungera psykiskt.

Handikapp


Beskriver relationen mellan en person med funktionsnedsättning/-hinder och den omgivande miljön (fysisk eller attitydmässig). Handikapp avser en förlust eller utgör en begränsning av möjligheterna att delta i samhällslivet eller arbetslivet på lika villkor. Handikapp är möjliga att eliminera.

Sammanfattning av definitionerna


Den definition som används i Sverige bygger på att vi skiljer mellan en persons kroppsliga skador (funktionsnedsättning) och begränsningar (funktionshinder) och de konsekvenser (handikapp) det får i det dagliga livet.

Vi använder begreppet funktionsnedsättning om det som handlar om individen och talar om handikapp när det gäller de konsekvenser personen möter i sin dagliga omgivning.

ICF - ett nytt sätt att se på hälsa


Socialstyrelsen har publicerat en klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa som är en översättning av WHO:s Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Klassifikationens övergripande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa. Ladda ner klassifikationen i fulltext på svenska.

Funktionshinderperspektiv


Ett funktionshinderperspektiv genomsyrar en verksamhet när t.ex. behov har synliggjorts i mål och planer. Det finns en medvetenhet och en kunskap som återspeglas i all verksamhet.

Tillgänglighet


När vi pratar om tillgänglighet handlar det i dessa definitioner oftast om att främja villkoren för personer med funktionshinder. I detta begrepp ingår bl.a. lagstiftning som berör området tillgänglighet, ritningskunskaper och arbetsmiljökunskap. Det finns olika former av tillgänglighet.

Fysisk tillgänglighet

  (komma in och ut och kunna använda) Läs mer

Kommunikativ tillgänglighet  

(delta och bidra) Läs mer

Informativ tillgänglighet

  (att ta del av) Läs mer

Psykosocial tillgänglighet

  (att vara sig själv) Läs mer

Mainstreaming


Mainstreaming är ett strategiskt förhållnings- och angreppssätt som inom detta område innebär att frågor som rör funktionshindrade personer flyttas från en sidoposition till att ingå i verksamhetens alla ordinarie delar. Förhållningssättet innebär att införliva jämlikhet i en organisations alla verksamhetsdelar. Rutiner och arbetsformer ska garanterar att alla sakfrågor också prövas ur ett funktionshinderperspektiv.

Mångfald


Mångfald handlar om en mängd enheter och är ingen enhetlig fråga. När begreppet relateras till frågor gällande arbetskraften brukar det syfta på olikheter när det gäller kön, ålder, etnisk, bakgrund, social tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning m.m.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.