Startsida Umeå kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Motormannen 9, Teg

Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt plan- och bygglagen (2010:900) och MKB-förordningen.

Planens beteckning: Motormannen 9, BN-2016/02216

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter i kvartersstruktur i enlighet med stadsutvecklingsprogrammet "Innanför ringleden"

Existerande planer

Detaljplan 2480K-P05/146

Tidigare miljöutredningar


Beslut

Planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljö­konsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11, 12 § § miljöbalken (MB) bedöms därför inte behöva ge­nomföras.

Motiv till beslut

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan. Utifrån genom­gången finns det följande motiv till beslutet i sammanfattning:
Enligt genomgången finns det inte för någon faktor anledning att anta att det finns risk för bety­dande miljöpåverkan. Inte heller sammanvägning av de faktorer då det finns risk för inverkan le­der till slutsatsen att den sammanlagda inverkan kan jämföras med betydande miljöpåverkan.

Det finns inte anledning att anta att miljökvalitetsnonn kommer att överskridas.

Planen medför inte påverkan av område av riksintresse.

Fullständig behovsbedömning finns tillgänglig på detaljplanens projektsida.

Kontakt

Jonas Söderlind
planarkitekt
090-16 14 08
jonas.soderlind@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.