Startsida Umeå kommun

Samråd av detaljplaneförslag för Kattfoten 6, Backen

Umeå kommun, Detaljplanering har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Kattfoten 6. Vi handlägger ärendet med standardförfarande, d.v.s. med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Planförslaget är nu på samråd och vi vill gärna ta del av dina synpunkter. 

Syfte
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för flerbostadshus med inslag av verksamheter i entréplan. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner.

Samrådshandlingarna omfattar
Samrådshandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser och planbeskrivning.

Handlingarna finns tillgängliga
Alla handlingar finns tillgängliga i utställningshörnan i stadshuset på Skolgatan 31A, 3 tr. Handlingarna finns även att läsa på Umeå kommuns webbplats, www.umea.se/detaljplanering.

Synpunkter
Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligen till Umeå kommun, Detaljplanering senast 2018-04-04 (adress, se ovan). Ange diarienumret BN-2017/00253 på yttrandet. Om du inte svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Kontakt

Jonas Söderlind
planarkitekt
090-16 14 80
jonas.soderlind@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.