Startsida Umeå kommun

Granskning av detaljplaneförslag för Skuld 2, centrala stan

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Umeå kommun, Detaljplanering har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Skuld 2.
Vi handlägger ärendet med standardförfarande, d.v.s. med ett samrådsskede och ett granskningsskede.

Planförslaget är nu på granskning och vi vill ha dina synpunkter.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Syften är också att värna befintligt bostadshus kulturhistoriska värden och planområdets förhållande till riksintresset.

Granskningshandlingarna omfattar:

  • plankarta med bestämmelser,
  •  planbeskrivning,
  •  samrådsredogörelse samt
  •  bullerutredning.     

 Alla handlingar finns tillgängliga

- i utställningshörnan i stadshuset på Skolgatan 31A, 3 tr.
  Handlingarna finns även att läsa på;

- Umeå kommuns webbplats, www.umea.se/detaljplanering.

Om synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligen till Umeå kommun, Detaljplanering senast 2018-05-07 (adress, se nedan). Ange diarienumret BN-2015/01647 på yttrandet. Om du inte svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet. Efter granskningen prövar byggnadsnämnden/ kommunfullmäktige förslaget och fattar därefter beslut om eventuellt antagande.

Kontakt

Peter Jönsson
planarkitekt
090-16 14 03
peter.jonsson.2@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.