Startsida Umeå kommun

Kungörelse: Granskning av detaljplaneförslag för Frigg 7–12, centrala stan

Detaljplanen för fastigheterna Frigg 7–12 skickas ut på förnyad granskning med anledning av att kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott (2017-09-05 § 93) beslutade att återremittera detaljplanen till byggnadsnämnden med uppdrag att omarbeta planen för att maximera bostadsbyggandet på den aktuella platsen. Plankartan och planbeskrivningen har reviderats, övriga handlingar är identiska med de handlingar som togs till byggnadsnämnden för beslut 2017-05-24, § 181. Kvarteret Frigg är beläget mellan Nygatan och Skolgatan i direkt anslutning till Rådhusesplanaden inom centrumfyrkanten.

Syftet med detaljplanen är att inom fastigheten skapa planmässiga förutsättningar för påbyggnad av den befintliga byggnaden inom Frigg 7 med bostäder. Vidare att på gården inom övriga fastigheter skapa möjlighet till nybyggnad av bostäder, kontor och butiker samt parkering under mark. Syftet är också att beakta värdekärnan Rådhusesplanaden och en god stadsbild samt säkerställa riksintressets övriga kulturmiljövärden. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner.

Planhandlingarna omfattar

Plankarta, planbeskrivning, bullerutredning, gestaltningsprogram, miljörapport, riksintresseanalys, samrådsredogörelse, skuggstudie, utlåtande.

Vill du granska detaljplanen?

Planförslaget är utställt för granskning under tiden 2018-02-09–2018-03-09.
Alla planhandlingar hittar du på:

  • Utställningshörnan i stadshuset, Skolgatan 31 A, 3 trappor
  • Kommunhörnan, Väven, plan 3, ingång från Storgatan
  • www.umea.se/detaljplanering

Har du synpunkter?

Upplysningar om planen lämnas av Tomas Strömberg, stadsarkitekt,
090-16 14 86, tomas.stromberg@umea.se.

Skicka dina synpunkter till:

Umeå kommun
Detaljplanering
901 84 Umeå

eller till detaljplanering@umea.se.

Om du har synpunkter ska du framföra dem skriftligt till oss, med namn, adress och telefonnummer. Ange diarienummer BN-2013/00312.

Senast fredag 9 mars 2018 vill vi ha dina synpunkter. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kontakt

Tomas Strömberg
stadsarkitekt
Detaljplanering
090-16 14 86
tomas.stromberg@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.