Startsida Umeå kommun

Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Blandaren 1 och del av Ersmark 22:2 inom Ersboda

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Blandaren 1 och del av Ersmark 22:2. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast fredag 4 januari 2019

Planområdet ligger inom Ersbodaområdet, cirka 6 km från Umeå centrum och består av fastigheterna Blandaren 1 och del av Ersmark 22:2. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för expansion av befintlig verksamhet.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2018-12-06 till 2019-01-04.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

Ange diarienummer: BN-2016/00067 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast fredag 4 januari 2019.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Kontakt

Tichaona Dumba Maphosa
Planarkitekt
Detaljplanering
090-16 12 30

tichaona.dumba. maphosa@umea.se

Mer information

Hur upprättas en detaljplan? Läs mer på ww.umea.se/planprocess.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.