Startsida Umeå kommun

Samråd av detaljplaneförslag för Borrmaskinen 20 m.fl., Grisbacka

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Umeå kommun, Detaljplanering har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Borrmaskinen 20 m. fl. Vi handlägger ärendet med standardförfarande, d.v.s. med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Planförslaget är nu på samråd och vi vill ha dina synpunkter.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Ytterligare syfte är att värna kulturvärden.

Samrådshandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser och planbeskrivning. Samrådshandlingarna finns tillgängliga i utställningshörnan i stadshuset på Skolgatan 31A, 3 tr. På Umeå kommuns webbplats, www.umea.se/detaljplanering, finns samrådshandlingarna.

Synpunker

Om du har synpunkter, lämna dem skriftligt till oss, med namn, adress och telefonnummer. Ange diarienummer BN-2016/01695.

Skicka dina synpunkter till:

Umeå kommun
Detaljplanering
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

Eller skicka mejl till detaljplanering@umea.se.

Vi vill ha dina synpunkter senast onsdag 28 februari. 

Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Efter granskningen prövar byggnadsnämnden förslaget och fattar därefter beslut om eventuellt antagande.

Kontakt

Peter Jönsson
arkitekt
090-16 14 03
peter.jonsson.2@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.