Startsida Umeå kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Kattfoten 6 inom Grisbacka

Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt plan- och bygglagen (2010:900) och MKB-förordningen.

Planens beteckning Kattfoten 6, dnr BN-2017/00253

Planens syfte

Syftet med planen är att inom fastigheten skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med nedgrävda parkeringsplatser.

Existerande planer, Detaljplan 2480K-P196/1959
Tidigare miljöutredningar 

Beslut

Planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11, 12 § § miljöbalken (MB) bedöms därför inte behöva genomföras.

Motiv till beslut

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan. Utifrån genomgången finns det följande motiv till beslutet i sammanfattning:
Enligt genomgången finns det inte för någon faktor anledning att anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Inte heller sammanvägning av de faktorer då det finns risk för inverkan leder till slutsatsen att den sammanlagda inverkan kan jämföras med betydande miljöpåverkan. Det finns inte anledning att anta att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.

Anmärkning: Bifogad genomgång visar på faktorer som ska behandlas i planbeskrivningen.

Kontakt

Jonas Söderlind
planarkitekt
detaljplanering
090-16 14 08
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.