Startsida Umeå kommun

Granskning av detaljplan för Tallkronan 1, Holmsund 4:33 och del av Holmsund 2:1 och 3:1, Holmsund

Det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Planområdet ligger mellan Holmsundsvägen och Parkvägen i Holmsund. Fågelvägen är det cirka 500 meter till Holmsunds centrum.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ett nytt bostadsområde i Holmsund för att kunna erbjuda ett attraktivt boende i de centrala delarna av samhället. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner.

Planförslaget är utställt för förnyad granskning under perioden 2018-01-23 till 2018-02-14.

Handlingar

Granskningshandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning med genomförande samt samrådsredogörelse.

Handlingar finns här:

Synpunkter

Om du har synpunkter, lämna dem skriftligt till oss, med namn, adress och telefonnummer. Ange diarienummer BN-2013/01843.

Skicka dina synpunkter till:

Umeå kommun
Detaljplanering
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

Eller skicka mejl till detaljplanering@umea.se.

Vi vill ha dina synpunkter senast onsdag 14 februari.

Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kontakt

Tomas Strömberg
stadsarkitekt
Detaljplanering
090-16 14 86
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.