Startsida Umeå kommun

Granskning av detaljplan för Resedan 21, 22 och 24, Holmsund

Det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Umeå kommun, Detaljplanering, har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Resedan 21, 22 och 24. Vi handlägger ärendet med standardförfarande, det vill säga med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Planförslaget är nu på granskning och vi vill ha dina synpunkter.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Handlingar

Granskningshandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, planbeskrivning och samrådsredogörelse. 

  • Alla handlingar finns I utställningshörnan i stadshuset, Skolgatan 31A, 3 trappor.
  • Holmsunds bibliotek, Frejavägen 17, Holmsund
  • Handlingarna finns också att läsa på Umeå kommuns webbplats: www.umea.se/detaljplanering.

Synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligen till:

Umeå kommun
Detaljplanering
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

Eller skicka mejl till detaljplanering@umea.se.

Vi vill ha dina synpunkter senast 2018-01-31.

Ange diarienumret BN-2014/00468 på ditt yttrande.
Om du inte svarar i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Efter granskningen prövar byggnadsnämnden förslaget och fattar eventuellt beslut att anta det.

Kontakt

Jonas Söderlind
planarkitekt
Detaljplanering
090-161408
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.