Startsida Umeå kommun

Samråd av detaljplan för Västerslätts industrispår

Syftet med detaljplanläggning av området är att pröva en ändring av planens användning så att järnvägsområden kan omvandlas till industritomtmark som därefter kan försäljas till angränsande fastigheter. Planområdet är beläget på Västerslätt ca två kilometer nordväst om Umeå Centrum. Fastigheterna som ingår i planområdet ägs i huvudsak av Umeå kommun

Planförslaget följer översiktsplanens intentioner.

Vill du granska detaljplanen?

Planförslaget är utställt för granskning under perioden 19/12-2017–26/1-2018.

Handlingarna hittar du på:

• Utställningshörnan i Stadshuset, Skolgatan 31 A, 3 trappor
• Kommunhörnan, plan 3 i Väven, ingång fr. Storgatan
www.umea.se/detaljplanering

Samrådsmöten

Samrådsmöten kommer att hållas vid två tillfällen i restaurang Översten (på stadshusområdet). Vid det första tillfället, 10/1 2018 kommer den södra delen av planområdet att presenteras närmare och vid det andra tillfället, 11/1 2018 kommer den norra delen av planområdet att presenteras. Samrådsmötena pågår mellan kl. 14.00–16.30. Företrädare från kommunens Detaljplanering och Mark- och exploatering kommer att finnas på plats för att informera om planförslaget samt svara på frågor.

Har du synpunkter?

Om du har synpunkter ska du framföra dem skriftligt till oss, med namn, adress och telefonnummer. Ange diarienummer 2015/00219. Senast den 26 januari 2018 vill vi ha dina synpunkter. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Dina synpunkter skickas till: Umeå kommun, Detaljplanering,
Skolgatan 31 A, 901 84 Umeå, eller med e-post till detaljplanering@umea.se

Upplysningar:

Tomas Strömberg, stadsarkitekt, detaljplanering, 090-16 14 86, tomas.stromberg@umea.se
Rebecka Lindgren, Mark- och exploateringsingenjör, mark - och exploatering, 090-16 23 63, rebecka.lindgren@umea.se

Byggnadsnämnden, Umeå kommun

Kontakt

Tomas Strömberg
stadsarkitekt
detaljplanering
090-161486
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.