Startsida Umeå kommun
Att överklaga kommunala beslut

Om du vill klaga på ett beslut som fattas av kommunen, så skiljer man på om man tycker att det var fel att kommunen fattade beslutet (kommunalbesvär), eller om man tycker att själva beslutet var felaktigt (förvaltningsbesvär).

Kommunalbesvär eller laglighetsprövning

Som kommuninvånare kan du överklaga när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas.

Ett kommunalbesvär ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla att protokollet, där beslutet finns, har justerats. Kommunens officiella anslagstavla finns i stadshusets entré.

Du kan läsa om laglighetsprövning i kommunallagens 10 kapitel. I paragraf 8 anges grunderna för laglighetsprövning. Ett överklagat beslut ska upphävas om

  1. det inte har tillkommit i laga ordning
  2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för
    kommunen eller landstinget
  3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

Om ett överklagande godkänns kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras och ärendet måste tas upp på nytt.

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär. Exempel på kommunalt beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller socialt bistånd. Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutat hur du ska göra för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska du få veta hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande.  Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.

Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Adress till förvaltningsrätten:

Förvaltningsrätten i Umeå
Box  193
901 05 Umeå

090-17 74 00

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.