Nu startar ombyggnaden av Rådhusparken etapp 2

Nästa vecka påbörjas ombyggnaden av den övre delen av Rådhusparken. Fler planteringar, komplettering av träd, nya sitt- och hängplatser och en renoverad fontän ska ytterligare förbättra den redan så populära mötesplatsen. Med ny belysning och förbättrade gångstråk genom parken ska tillgängligheten och tryggheten öka. Utformningen är gjord av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell på Ramböll och följer det gestaltningsprogram som togs fram för hela stadsrummet från Rådhuset till älvsstranden.

Rådhusparken är Umeås mest centrala park. 2012 började arbetet med att ta fram ett gestaltningsprogram för hela parken, från Storgatan till älven. Uppdraget gick till landskapsarkitekt Ulf Nordfjell på Ramböll. Målet med arbetet var att vidareutveckla den ursprungliga Rådhusparken med stor hänsyn till parkens kulturhistoriska värden och respekt för parkens funktion bl a dess stora värde som grön mötesplats i centrala Umeå. För den älvsnära delen av Rådhusparken, där Trädgård i norr tidigare låg, var målet främst att skapa en öppnare utformning så att utsikten över älven från Rådhuset och Rådhusparken förbättras.

Nu påbörjas ombyggnaden av den övre delen av Rådhusparken, etapp 2. Många av parkens ursprungliga kvaliteter återskapas med fler träd, buskar och fält av färgstarka perennplanteringar som löper längs parkens båda sidor från älven upp till Storgatan och Rådhuset. Karaktärsväxter är gräset glansälväxing och perenner i blå och blåvioletta toner som stäppsalvia, kantnepeta, kungsgentiana, lungört och nävan 'Rozanne'. Värdefulla träd sparas och en hel del nya träd i stora storlekar planteras. Gångsystemet sparas i sina huvuddrag men utvidgas för att leda ned till älven. Kontakten med älven förbättras genom att öppna stråk skapas och vattnet förs in i parken på ett tydligare sätt i den nya overflowdammen vid älven och den ombyggda fontänen i parkens centralpunkt. Terrasserade gräsytor, muromgärdade planteringsytor och nya sittmöbler möjliggör mängder av nya sitt- och hängplatser med fantastisk älvsutsikt.


De båda Rådhusgatorna byggs om, den västra med sidoparkeringar och den östra med plats för huvudstråket gång- och cykel. All belysning i parken och längs Rådhusgatorna görs om. Ombyggnaden av Rådhusparken etapp 2 omfattar själva Rådhusparken samt Östra- och Västra Rådhusgatorna.

Under första veckan av oktober påbörjas arbetena i parken med rivning och fällning av träd. Under senhösten kommer en del ledningsarbeten i gatorna att göras och även grundläggning för murar inne i parken. Plantering av träd och perenner görs nästa sommar och parken beräknas vara helt färdig i slutet av september 2016.  


Konsult: Ramböll, genom Ulf Nordfjell

Entreprenör etapp 2: Skanska

Rådhusparken etapp 1 – mötet med älven

I första etappen byggdes den nedre delen av Rådhusparken om, dvs ytan mellan Strandgatan och älven. Den invigdes i juli 2014 och har snabbt blivit en favoritplats för många umebor.

Den älvsnära delen har gestaltats som ett modernt parktorg. Mötet med älven har manifesterats i ett generöst, varmsvart trädäck i två nivåer. Den nya bastionen, en utsiktspunkt över älven och parken, är ett spektakulärt inslag. Granitbeläggningen i mönster inspirerat av björkstammens vit-svarta färgskiftningar ger platsen en särprägel och beständigt intryck. Samma beläggning följer strandpromenaden uppströms och omsluter det nya kulturhuset. På kajen finns strandinspirerade planteringsytor i olika färgkombinationer. Det storvuxna, brokbladiga gräset tuvrör tillsammans med stjärnflocka i olika nyanser, blodtopp, riddarsporre och höstanemon ger en tydlig karaktär. Tidig vår blommar smålökar i mängd för att senare kompletteras av kirgisilökar och tulpaner. I juni blommar de tio bäraplarna, några av dem har tillvaratagits från Trädgård i norr som tidigare fanns på platsen. Perennplanteringarna skiftar med årstiderna och om hösten bidrar även färgstarka prydnadsrönnar gulnande björkar mot en fond av mörk thujahäck. Under den mörka årstiden skapar belysningen av träden, dammen och trädäcken en helt ny upplevelse.


Konsult: Ramböll, genom Ulf Nordfjell

Entreprenör etapp 1: NCC

Illustrationsplan för hela Rådhusparken. Etapp 1, söder om Strandgatan, invigdes 2014 och etapp 2, mellan Storgatan och Strandgatan byggs om hösten 2015-hösten 2016.
Kontakt
Anna Flatholm
stadsträdgårdsmästare
090-16 14 44
070-334 61 44
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktiv utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.