Startsida Umeå kommun

Hur går det till att fatta beslut?

Några sätt att påverka

Du kan antingen ta kontakt med en enskild kommunpolitiker eller vända dig till berörd nämnd. En fullmäktigeledamot har möjlighet att motionera, interpellera eller ställa en enkel fråga i fullmäktige. En nämndsledamot har möjlighet att väcka en fråga i sin nämnd. Som kommunmedborgare kan man även vända sig direkt till kommunen där frågan ska beredas. Här på Umeå kommuns hemsida finns alla kontaktuppgifter du behöver

Enkel fråga

Vid en enkel fråga är det bara den frågande och den svarande som får debattera. En enkel fråga leder inte till ett beslut.

Interpellation

En mer komplicerad och omfattande fråga från en kommunfullmäktigeledamot. Frågan måste lämnas in skriftligt i förväg. Frågan skall besvaras senast vid nästa sammanträde med fullmäktige. Vid en interpellation får alla ledamöter i fullmäktige delta i debatten. Inte heller interpellationer leder till beslut.

Motion

Ett skriftligt förslag från en kommunfullmäktigeledamot. Motionen bereds alltid av den förvaltning som berörs innan den återvänder till kommunfullmäktige. Det kan därför ta viss tid innan motionen kommer tillbaka för beslut om det krävs omfattande utredning av förslaget. Beslut bör de fatta senast ett år efter att motionen har väckts. En motion leder alltid till att fullmäktige genom ett beslut tar ställning till ärendet.

Ett ärendes gång

Här kan du läsa om ett exempel på ett ärendes gång, det vill säga vad som händer innan politikerna fattar beslut i en fråga.

  1. En fritidspolitiker skriver en motion och föreslår att äldreomsorgspersonal ska få två friskvårdstimmar per vecka.
  2. Ärendet registreras (diarieförs), vilket innebär att ärendet stämplas med dagens datum och får ett diarienummer. Diarienumret används för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som har kommit in och för att underlätta sökning av ärendet.
  3. Ärendet bereds, det vill säga ett underlag för beslut tas fram. Underlaget tas fram av tjänstepersoner vid de verksamheter där kompetensen finns. Underlaget tar hänsyn till lagstiftning, utredningar och fackliga regler med mera. Tjänstepersonerna skriver ett förslag till beslut och ibland remitteras ärenden vidare till andra nämnder för synpunkter.
  4. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar upp ärendet och lämnar ett förslag till beslut till kommunstyrelsen. De politiska representanterna i arbetsutskottet yrkar bifall eller avslag till förslaget, de säger om de tycker att förslaget ska genomföras eller inte.
  5. Motionen tas upp i kommunstyrelsen, där de politiska representanterna yrkar bifall eller avslag.
  6. Motionen behandlas i kommunfullmäktige, där det kan bli debatt om innehåll i och syfte med motionen/förslaget. Det kan också bli aktuellt med omröstning. Om kommunfullmäktige beslutar att anta motionen så får i detta fall socialtjänsten uppdrag att genomföra förslaget att äldreomsorgspersonal ska få två friskvårdstimmar per vecka.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.