Startsida Umeå kommun

Tvist med glasmästeriföretag

Umeå kommun har vunnit en uppmärksammad rättstvist mot ett lokalt glasmästeriföretag. Tvisten gällde bland annat systematisk överdebitering. Här ger vi vår syn på ärendet.

I september 2015 ingick Umeå kommun ett ramavtal med ett glasmästeri­företag om glasreparationstjänster efter en genomförd offentlig upphandling. Glasmästeriet hade i upphandlingen offererat mycket förmånliga priser och vann upphandlingen.

Under våren 2016 genomförde kommunen en rutinmässig uppföljning av avtalet. Vid kontrollen upptäcktes att glasmästeriet hade fakturerat ett högre timpris än vad som hade avtalats. Trots påpekanden och skriftlig varning från kommunen fortsatte företaget att fakturera kommunen för höga timpriser. Glasmästeriet valde under pågående dialog att stämma kommunen, eftersom kommunen hade beställt glasreparationstjänster från annat företag.

I oktober 2017 fastslog tingsrätten att glasmästeriet har fakturerat kommunen mer än dubbelt så höga timpriser än vad som hade avtalats. Tingsrätten fann även att det visserligen var fel av kommunen att i vissa fall köpa glasreparations­tjänster från annat företag, men att glasmästeriets skada på grund av detta i värde var betydligt mindre än det sammanlagda belopp som glasmästeriet felaktigt har fakturerat kommunen. Glasmästeriet, som var den som stämde kommunen, förlorade därmed målet och dömdes att betala kommunens rättegångskostnader.

En av kommunens viktigaste uppgifter är att följa upp avtal för att kontrollera att invånare i Umeå får varor och tjänster till rätt pris och av rätt kvalitet. Denna händelse visar vikten av vårt uppföljningsarbete. Den absoluta merparten av kommunens leverantörer är mycket bra samarbetsparter som följer ingångna avtal.

Kontakt

Avtals- och upphandlingsfrågor

Pia Wangberg
tillförordnad upphandlingschef
Umeå kommun
090-16 15 65
070-695 01 81
pia.wangberg@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.