Startsida Umeå kommun

Ubmeje — åssie sámiengiälan tjudtjatusdáhvuoste

Sámieh leäh aktta värálden álgguoalmatjijste jïjtjase kultuvrijne, jïjtjase giälijne jah jïjtjase däbij. Ubmeje leä åssie dahta dáhvuoste güssnie sámieh vyössh, berggh jah kultuvrabse edneh. Dan dehte leä deähttielis Ubmeje guvllije tjudtjatusdáhvuoje, güssnie sámienkultuvrasne jah sámiengiälasne leä nïnnuosubba suöjjie lágan mehte rïjkkaünniebelåhkuone jah ünniebelåhkuogiällane.

Ubmeje leä aktta kommuvnijste tjudtjatusdáhvuosne sámiengiällije mij siärraláhkáje galggá várjjalit jah üvdietit sámienkultuvrijde jah sámiengiälijde. Dan mehte kommuvdna galggá:

  • diedietit sämijde lágan bïjrra
  • bájdniemefámuob vaddiet jah råđđasjit sämij uvdastejjij
  • várjjalit/üvdietit sämij giälijde jah kultuvrijde, ájnas mánáj hárráje
  • diävnuob vaddiet jah fállat fåbmadahkijde gávnadit ållást jallá usij mehte sámiengiällije guh gïhtjalvash bühth
  • mánáj- jah vuarrasijhuksuob ållást jallá usij mehte vaddiet sámiengiällije guh gïhtjalvash bühth

Ekttijvuahta kommuvnijne

Ubmejen kommuvdna fállá ekttijvuadub sámiengiällije dålkuon båkta vihtties telefåvdnaájgien mab dyŋgga.  Gie dab sïjttá ävkket riŋggije 090-16 10 00.

Sámieh, sámiengiälla jah sámienkultuvrra

Kommuvdna aktiedista barggá sámiengiälij jah kultuvran uvddánemen uvdas gükttie üdne árggabiejviesne vujdnije jah gükttie sämij dárbuoh dievdietuvveh. Müvtieme åsieh leäh gükttie dajddie vujdnasijne dahká jah gükttie spyörrat dájđuob sämij jah sämij kultuvrij bïjrra.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.