Startsida Umeå kommun

Praktik för studenter

Arbetspraktik inför utbildningsval inom vård och omsorg
Umeå kommun tar emot förfrågningar om arbetspraktik från arbetsförmedlingen, ungdomscentrum, grundskola, stiftelser med flera, där syftet är att ge personen en erfarenhet inför utbildningsval inom vård och omsorg. Kontakta Kristin Appelblad, 090-16 17 46 kristin.appelblad@umea.se för mer information.

Arbetsterapeutprogrammet
Umeå kommun tar emot cirka 15 studerande per läsår för praktik i kommunen. Praktikplatserna rapporteras till programmets studievägledare, som fördelar platserna.

Arkitektutbildning/stadsplaneraring/byggnadsingenjör
Samhällsbyggnadskontoret tar emot en studerande per läsår. Du som är intresserad ta kontakt med Torbjörn Forsgren, 090-16 14 89 torbjorn.forsgren@umea.se

Brandingenjörsutbildning
Brandförsvar och säkerhet tar emot en brandingenjörselev som går RUB-året vid LTH/SRV per läsår. Praktikplatserna rapporteras till SRV/universitetet, som fördelar platserna. Kontaktperson är chef för räddningsverksamheten, Fredrik Weinehall e-post: fredrik.weinehall@umea.se

Fysioterapeutprogrammet

Kommunen tar emot 15 fysioterapeutstuderande per läsår till praktikplatser inom kommunen. Praktikplatserna rapporteras till programmets studievägledare, som fördelar platserna.

Juristutbildningen
Stadsledningskontoret tar emot en studerande per läsår. Praktikplatsen rapporteras till programmets studievägledare, som anvisar platsen till en student. Ej obligatorisk praktik.

Landskapsarkitektutbildning/annan utbildning vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Du som är intresserad ta kontakt med Anna Flatholm, 090-16 14 44 anna.flatholm@umea.se

Lantmätare, lantmäteriingenjör, GIS-ingenjör
Lantmäteri tar emot upp till tre studerande per läsår. Du som är intresserad ta kontakt med Marie Häggström marie.haggstrom@umea.se

Lärarutbildningen
För- och grundskolan, Gymnasie- och vuxenutbildningen och kommundelarna i Holmsund-Obbola, Hörnefors och Sävar tar emot cirka 700 lärarstudenter per läsår på verksamhetsförlagd utbildning (vfu). Överenskommelse finns mellan utbildningen och kommunen, bland annat om hur många platser som kommunen ställer upp med.Praktikplatserna fördelas av kommunens vfu-samordnare.

Vård- och omsorgsprogrammet, gymnasie- och vuxenutbildningen Umeå kommun tar emot studerande på vård- och omsorgsprogrammet från gymnasie- och vuxenutbildning för arbetsplatsförlagd utbildning (APL). Läs mer på www.umea.se/praktikcentrum.

Kontakta Kristin Appelblad, 090-16 17 46, kristin.appelblad@umea.se för mer information.

Miljö- och hälsoskyddsutbildningen
Miljö- och hälsoskydd tar emot två studerande per termin. Praktikplatserna rapporteras till programmets studievägledare, som fördelar platserna. Det finns också möjlighet att göra kortare praktik om man läser på annat sätt. Ta kontakt via servicetelefon, 090-16 16 97 eller mejl, för ytterligare information.

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) och Språkkonsultprogrammet

Umeå kommuns kommunikationsenhet tar emot praktikanter från MKV och Språkkonsultprogrammet. Du kan välja att söka till den kommunövergripande enheten eller en av de verksamhetsspecifika. Läs mer på www.umea.se/praktikcentrum.

Personalvetarprogrammet
På verksamheternas personalavdelningar tar man emot totalt 3 studerande per läsår. Genom kontakter mellan programmets studievägledare och kommunens praktiksamordnare ordnas förtursplatser för studeranden med barn. Därefter kan övriga studenter som är intresserade kontakta praktiksamordnare i kommunen, Riitta Parpala, 090-164822, 070-6401648, riitta.parpala@umea.se  

Sjuksköterskeutbildningen
Umeå kommun tar emot ca 300 sjuksköterskestuderande per år för verksamhetsförslag utbildning VFU (praktik) inom kommunen. VFU-platserna rapporteras till programmets studievägledare, som fördelar platserna.
Läs mer på www.umea.se/praktikcentrum.

Socionomprogrammet
Överenskommelse finns mellan Socialtjänsten och Institutionen för socialt arbete om att årligen ta emot 41 studerande från socionomprogrammet vid Umeå universitet.  Institutionen meddelar önskemål om platser för VFU, verksamhetsförlagd utbildning, till kommunens praktiksamordnare som fördelar platserna. Se vidare www.umea.se/praktikcentrum.

Studie- och yrkesvägledareprogrammet
För- och grundskolan och Gymnasie- och vuxenutbildningen tar emot 7—8 studenter per läsår på verksamhetsförlagd utbildning (vfu). Praktikplatserna rapporteras till programmets vfu-enhet, som fördelar platserna.

Trafikplanerare
Gator och parker tar emot en studerande per läsår. Du som är intresserad, ta kontakt med Marie Frostvinge, 090-16 13 85 maria.frostvinge@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.