Startsida Umeå kommun

Serveringstillstånd för slutna sällskap

Ett serveringstillstånd kan antingen beviljas för servering till allmänheten eller för servering till slutet sällskap.

Vad är ett slutet sällskap?

För att gästerna ska anses vara ett slutet sällskap gäller föjande:

  • Medlemskretsen ska vara känd före det aktuella arrangemanget. Det betyder att det inte är ett slutet sällskap om man kan köpa medlemskort i entrén.
  • Det ska finnas ett gemensamt intresse/innehållsmässigt samband mellan gästerna. För att bedöma det kan Miljö- och hälsoskydd begära in föreningsstadgar, uppgifter om styrelsens sammansättning, styrelse- eller årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och medlemsförteckning. 
  • Antalet gäster ska vara begränsat. Föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort eller en lokalförening som även är öppen för en organisations samtliga medlemmar inom en viss region eller inom landet är normalt inte ett slutet sällskap.

En tillställning som är allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser (2kap 3§) kan inte vara ett slutet sällskap.

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

Ett stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap är antingen:

  • en så kallad klubbrättighet, det vill säga ett tillstånd för ett visst sällskap som förening, företag, klubb, personalgrupp och dylikt, eller
  • en så kallad festvåningsrättighet, det vill säga ett tillstånd till en restaurangrörelse som på beställning bedriver servering till olika slutna sällskap.

Handläggningen av ansökan om stadigvarande tillstånd är omfattande. Bland annat skickas remisser till andra myndigheter som polismyndigheten, Brandförsvar och säkerhet, pronofogdemyndigheten och skattemyndigheten. Handläggningstiden är cirka åtta veckor.

Blankett för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap hittar du i vår blankettbank.

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

  • Ett tillstånd för tillfällig alkoholservering till slutet sällskap kan ges till exempelvis en förening, ett företag eller annat slutet sällskap.
  • Tillstånd kan ges vid enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle. Det går bara att söka ett begränsat antal tillfälliga tillstånd per år.

Handläggningstiden för en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap är cirka tre veckor. I samband med att ansökan lämnas in är det viktigt att reda ut om det behövs ett tillstånd till allmänheten eller slutet sällskap. Det är därför bra att ta kontakt med Miljö- och hälsoskydd i god tid innan det tänkta evenemanget ska vara.

Blanketten för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap hittar du i vår blankettbank

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Ansökningsformulär

Blankett för ansökan och anmälan finns i blankettbanken. Välj tillstånd alkohol och tobak, serveringstillstånd.

Handlingar som ska skickas in med ansökan

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.