Startsida Umeå kommun

Tillsyn enligt alkohollagen

Vem utövar tillsyn och över vad?

  • Folkhälsomyndigheten utövar central tillsyn över efterlevnaden av alkohollagen. De kan även ge allmänna råd till vägledning för användning av lagen.
  • Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet. De inspekterar hur kommunerna kontrollerar åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud. Länsstyrelsen ger också kommunerna råd i deras verksamhet.
  • Kommunen och polismyndigheten utövar den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om servering av spritdrycker, vin och starköl. De utövar också tillsyn över servering av och detaljhandel med öl. För att genomföra en effektiv och systematisk tillsyn skriver Miljö- och hälsoskydd en tillsynsplan varje år. För att uppnå en bra restaurangtillsyn har kommunen ett väl utvecklat och ömsesidigt samarbete med berörda myndigheter.

Förebyggande tillsyn

Den förebyggande tillsynen syftar till att ge berörda sökande och tillståndsinnehavare omfattande information om alkohollagstiftningen och dess konsekvenser för aktuell verksamhet. Den kontrollerar också att tillståndsinnehavare har kunskap om de regler som gäller. Genom en god förebyggande tillsyn minimeras risken för att problem ska uppstå.

Inre tillsyn

Med inre tillsyn menas kontroll av uppgifter från olika myndigheter, främst i frågor av ekonomisk art, men även rapporter om tillståndsinnehavarens levnadssätt och utförda restauranginspektioner från andra myndigheter. Till den inre tillsynen räknas också en kontinuerlig bevakning av restaurangernas marknadsföring i annonser och dylikt. För genomförande av en inre tillsyn remitterar Miljö- och hälsoskydd bland annat polis-, kronofogde- och skattemyndighet för att skaffa upplysningar.

Yttre tillsyn

Den yttre tillsynen innebär en kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker i enlighet med tillståndet och inte bryter mot lagen.

Följande moment ingår bl a i tillsynen:

  • att serveringen av alkoholdrycker sker med återhållsamhet,
  • att servering av alkoholdrycker inte sker till personer under 18 år,
  • att lagad mat tillhandahålls,
  • att ordningen är god i och utanför serveringslokalen,
  • att serveringsansvarig person finns tillgänglig på serveringsstället,
  • att personalen på serveringsstället inte vidtar åtgärder i syfte att förmå någon gäst till att köpa alkohol. (8 kap 13 § alkohollagen)

Tillståndshavare ska på Miljö- och hälsoskydds begäran lämna tillträde till serveringslokalerna, tillhandahålla handlingar som rör verksamheten, redovisa uppgifter om verksamhetens omfattning och utveckling och i övrigt utan ersättning vara behjälplig vid tillsynen.

Samband mellan alkohol och våld

Forskning visar på starka samband mellan alkohol och våld. En stor del av misshandelsfallen i offentlig miljö sker i samband med alkoholkonsumtion. Hög berusningsgrad i samband med att många människor samlas på en och samma plats ökar risken för våld. Det finns därför starka skäl att arbeta förebyggande mot överservering och våld.

Arbetsmetoden Ansvarsfull alkoholservering är ett vetenskapligt beprövat arbetssätt som resulterar i en minskning av alkoholrelaterade våldsbrott i krog- och nöjeslivet. Metoden innefattar utbildning av restaurangpersonal, samverkan mellan myndigheter och restaurangbransch och en effektiv tillsyn från kommun och polis.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.