Startsida Umeå kommun

Tillsyn enligt tobakslagen

Miljö- och hälsoskydd ansvarar tillsammans med polismyndigheten för att kontrollera så att tobakslagens regler följs. Det innebär att kommunen och polisen genomför regelbundna inspektioner på de anläggningar som anmält tobaksförsäljning.

Hur går en kontroll till?

De flesta kontrollbesök är oanmälda. Vid dessa besök kontrolleras bland annat att försäljningsreglerna nedan följs.

Efter kontrollbesöket får företagaren en rapport där eventuella brister som noterats vid besöket redovisas. Om kontrollen visar på många eller allvarliga brister gör Miljö- och hälsoskydd ett återbesök för att följa upp att bristerna åtgärdats.

Försäljningsregler för tobaksvaror

 • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att köparen är 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Folkhälsomyndighetens råd är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation ska försäljning nekas.
 • En tobaksvara får inte säljas eller lämnas ut om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år.
 • På varje försäljningsställe för tobaksvaror skall det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har fyllt 18 år. Dekalerna kan du beställa kostnadsfritt från Folkhälsomyndigheten.
 • Alla tobaksvaror ska ha varningstexter och cigarettpaket ska dessutom ha en innehållsdeklaration. Det är förenat med straffansvar att sälja felaktigt märkta tobaksvaror, till exempel cigarettpaket med utländsk text.
 • Det är inte tillåtet att sälja lösa cigaretter eller att sälja cigaretter i förpackningar om färre än 19 stycken.
 • Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av tobaksvaror i form av reklamskyltar på butikens utsida och i butikens  skyltfönster är förbjudet.
 • Egenkontrollprogram ska finnas tillgängligt i försäljningslokalen och kunna visas upp vid tillsynsbesök.

Mer information kan du hitta i Folkhälsomyndighetens broschyr Att sälja tobak. Broschyren finns översatt till flera språk.

Krav på ett egenkontrollprogram

För att få sälja tobaksprodukter krävs ett egenkontrollprogram med rutiner för hur tobakshanteringen ska bedrivas. Ett egenkontrollprogram ska innehålla:

 • verksamhetsuppgifter som försäljningsställets namn, företagsnamn, kontaktperson och organisationsnummer/personnummer
 • försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder
 • försäljningsställets rutiner för marknadsföring
 • försäljningsställets rutiner för kontroll av märkning av tobaksvaror
 • försäljningsställets rutiner för utbildning av personal.

En kopia av egenkontrollprogrammet ska alltid bifogas en anmälan om tobaksförsäljning.

I marginalen hittar du två olika förslag till egenkontrollprogram som du kan utgå från och anpassa till din verksamhets förutsättningar. Det ena dokumentet har Umeå kommun tagit fram, det andra är framtaget av Folkhälsoinstitutet.

Du hittar mer information om egenkontrollprogram på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns bland annat exempel på egenkontrollprogram på flera språk.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Mer information

Egenkontrollprogram

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.