Startsida Umeå kommun

Hur går ansökan till?

För att få stöd och omsorg i form av till exempel hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet, avlösning och trygghetslarm samt särskilt boende behövs ett beslut om så kallat bistånd. Bistånd ges utifrån socialtjänstlagen.

Så här går det till, steg för steg, att ansöka om stöd från äldre- eller funktionshindersomsorgen enligt Socialtjänstlagen.

1. Kontakt

Först kontaktar du eller din närstående/företrädare socialtjänsten. Du kan ringa, skriva till oss eller lämna in ansökan på webben.
Kontaktuppgifter

2. Information

En boendekonsulent tar kontakt med dig för att informera om kommunens stöd och omsorg. Detta kan göras i ett hembesök. Du avgör själv vem du vill ska delta vid besöket, kanske önskar du att distriktssköterskan eller någon närstående ska vara med. Konsulenten lämnar både muntlig och skriftlig information vid besöket.

3. Ansökan

Nästa steg är att du eller din företrädare gör en ansökan om stöd. Ansökan kan ske muntligen i samtal med konsulenten, vanligen vid hembesöket eller skriftligen. I din ansökan anger du vad du behöver hjälp med.
Länk till skriftlig ansökan.

4. Utredning

De uppgifter som kommit fram vid kontakten med dig/som du själv lämnat i ansökan ligger till grund för en skriftlig utredning. Utredningen ligger till grund för beslut om vilket stöd du är berättigad till. Om du vill får du ta del av utredningen och göra tillägg till den innan beslut fattas.

I utredningen kan det ibland behövas annan information. Det kan vara uppgifter från läkare eller annan medicinsk personal, eller från hemtjänsten, om du redan har det. Till detta behöver vi ditt samtycke.

Vid sjukhusvistelse
Det kan det vara så att man behöver hjälp efter en sjukhusvistelse. Då sker en samordnad vårdplanering, det vill säga ett möte mellan dig som har behov av stöd, eventuellt en närstående, biståndshandläggare från kommunen och vårdpersonal från sjukhuset. På mötet berättar du hur din vardag ser ut och vilka situationer du behöver vård, omsorg och praktiskt stöd. Du har rätt att ansöka om allt stöd du önskar, men det är ingen garanti att du får allt du ansökt om. Det är din förmåga och dina behov som styr vilket stöd du beviljas. Det är därför viktigt att du tydligt beskriver dina behov, så att rätt insatser kan sättas in för att hjälpa dig. Läs gärna informationsfoldern inför ditt vårdplaneringsmöte.

5. Beslut

Utifrån din situation och dina behov fattar äldreomsorgs- eller handikappkonsulenten beslut om bistånd, det vill säga vilket stöd du är berättigad till. Beslutet tas utifrån socialtjänstlagen (SoL). Ansöker du enligt LSS tas beslutet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Antingen beviljas eller avslås det du sökt hjälp om. Oavsett beslut skickas det till dig per post.
a) Stöd beviljas. Konsultenten beviljar stöd och specificerar vilka insatser och i vilken omfattning.
b) Avslag. Den sökta hjälpen beviljas ej. Du kan få avslag på viss del av det du ansökt om eller på hela ansökan.

Ett beslut kan överklagas

När får jag besked om beslutet?
Vanligtvis får du besked om vilken hjälp du är beviljad inom två veckor.

Är du beviljad särskilt boende lovar vi att inom 3 månader erbjuda rum/lägenhet inom något av de särskilda boende inom kommunen som kan tillgodose ditt behov.

6. Eget val – välj vem som ska utföra din hemtjänst

Har du blivit beviljad hemtjänst ska du bestämma vem som ska utföra dina insatser.
Mer information och presentation av utförarna i Umeå kommun.

Äldreomsorgs- eller handikappkonsulenten kan ge dig motsvarande information om de olika utförarna.

Planerar du att vistas på annat ställe än i ditt hem (inom kommunen), till exempel i ditt fritidshus och önskar få hemtjänst där, utförs den av din valda utförare.

Du kan byta utförare
Om du vill kan du byta utförare av hemtjänst. Kontakta din äldreomsorgskonsulent för att göra detta.

7. Insatsen startar

En representant från ansvarig verksamhet/utförare tar kontakt med dig för att påbörja och planera insatsen.

8. Kvalitet och uppföljning

Efter ungefär sex veckor kommer äldreomsorgs- eller handikappkonsulenten att kontakta dig för att fråga huruvida ditt behov av stöd har blivit tillgodosett. Konsulenten kommer efter detta att kontakta dig årligen för att fråga om ditt behov av stöd har förändrats.

Varje år genomförs en brukarundersökning där du kommer att tillfrågas om hur du upplever mötet med socialtjänsten och den vård, service och omsorg som ges. Detta för att för att få möjlighet att förbättra vår service.

Du kan också kontakta oss med dina synpunkter.

Mer om hur du lämnar synpunkter

Förändrat behov?

Om ditt behov av hjälp ökar eller minskar, ta kontakt med din äldreomsorgs- eller handikappkonsulent. Då gör han/hon en förnyad bedömning. Det kan göras via ett telefonsamtal eller hembesök. Du kan också prata med den som utför insatsen.

Mål – stärka förutsättningarna för ett oberoende liv

Du som får stöd och hjälp har fortfarande ansvar för dig själv och din situation. Ett viktigt mål med stödet är att det ska stärka dina förutsättningar att leva ett oberoende liv.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.