Startsida Umeå kommun

Ansök om stöd

Om du vill ansöka om stöd kontaktar du mottagningsenheten för mer information. Det är bra om du i förväg tänker igenom vad du inte längre själv klarar av. I första hand kan du få stöd med de saker som du behöver för att din vardag ska fungera. Tillsammans med dig - och om du vill din närstående - tar vi fram en så bra lösning för dig som möjligt. Så här går ansökningsprocessen till:

1. Kontakt

Först kontaktar du socialtjänstens mottagningsenhet. Du kan ringa, skriva till oss eller lämna in ansökan på webben.
Kontaktuppgifter

2. Information

En biståndshandläggare kontaktar dig och bokar in ett hembesök då hen informerar om kommunens stöd och omsorg. Du avgör själv vem du vill ska delta vid besöket, kanske vill du att distriktssköterskan eller någon närstående ska vara med. Vid hembesöket får du både muntlig och skriftlig information.

3. Ansökan

Nästa steg är att du gör en ansökan om stöd. Ansökan kan ske muntligt vid hembesöket eller skriftligt. I ansökan anger du vad du behöver hjälp med.
Ansökningsblankett

4. Utredning

De uppgifter du lämnar är underlaget för utredningen som handläggaren gör av dina behov. Utredningen är skriftlig och du har rätt att läsa den och göra tillägg innan beslutet om vilket stöd du är berättigad till fattas.

I utredningen kan det ibland behövas annan information. Det kan vara uppgifter från läkare eller annan medicinsk personal, eller från hemtjänsten, om du redan har det. Till detta behöver vi ditt samtycke.

Planering av stöd efter sjukhusvistelse

Om du varit inlagd på sjukhus och behöver fortsatt vård och omsorg när du skrivs ut görs en gemensam planering mellan sjukhuset och kommunens hemsjukvård. Det kallas för samordnad vårdplanering. Det är ett möte mellan dig, biståndshandläggaren från äldreomsorgen och vårdpersonal från sjukhuset.

På mötet får du berätta hur din vardag ser ut och vilka situationer du behöver vård, omsorg och praktiskt stöd när du kommer hem.

Du har rätt att ansöka om allt stöd du önskar, men det är ingen garanti att du får allt du ansökt om. Det är din förmåga och dina behov som styr vilket stöd du beviljas. Därför är det viktigt att du tydligt beskriver dina behov, så att rätt insatser kan sättas in för att hjälpa dig.

Läs informationsfoldern inför ditt vårdplaneringsmöte.

Mer information

Klagomål och synpunkter

Sekretess och behandling av personuppgifter

Kvalitetsarbete

Äldrenämnden beslutade i oktober 2017 att upphöra med förenklad ansökan om äldreomsorg.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.