Startsida Umeå kommun

Arvoderad anhörigvård

Arvoderad anhörigvård är en ekonomisk ersättning som du som vårdar en närstående. Anhörigvård är ett alternativ till hemtjänst.

För att få arvode för anhörigvård ska hjälpen som ges vara av personlig karaktär, det vill säga hjälp med exempelvis hygien, på- och avklädning. Du som utför hjälpinsatsen kan vara maka/make, sambo, släkt eller nära vän till den som behöver hjälp.

Vilka uppgifter ingår?

Om den anhörige lever i hushållsgemenskap med den som vårdas ingår inte praktiska uppgifter som städning, inköp, matlagning när man beräknar storleken på anhörigarvodet. Dessa uppgifter ses som normalt anhörigansvar när man delar hushåll.

Om den anhörige inte delar hushåll med den som vårdas kan även praktiska uppgifter som städning, inköp och matlagning ingå.

Arvode för anhörigvård kan ges i kombination med ett annat arbete men den totala arbetstiden får inte överstiga 48 tim/vecka. Det prövas också om insatsen kan utföras när den som ska vårdas har behov av insatsen. Anhörigarvodet kan kombineras med andra insatser.

Vem kan få ersättning?

Arvoderad anhörigvård är ett biståndsprövat stöd. Det innebär att man ansöker om insatsen hos kommunen. Hos kommunen utreder en äldreomsorgskonsulent vilket hjälpbehov den du vårdar har och beslutar om han/hon är berättigad till hjälpen. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL).

Utifrån behovet av hjälp hos din närstående görs en uppskattning om vilken tid hjälpen tar att utföra, och utifrån det avgörs nivån på anhörigarvodet.

Ersättning baseras på verkligt antal timmar

Beviljas ett antal timmar utifrån det behov av stöd som din närstående har.

För att anhörigvård ska kunna beviljas ska hjälpbehovet motsvara minst 7 tim/vecka för personlig omvårdnad fördelat på veckans alla dagar. Om hjälpbehovet överstiger 28 tim/vecka måste anhörigvården kombineras med andra typer av stödinsatser. Beviljade timmar (7-28 tim/vecka) kan fördelas mellan en eller flera anhörigvårdare.

Mer om arvoderad anhörigvård

Anhörigarvodet betalas ut månadsvis i efterskott. Ersättningen är pensions- och  sjukpenninggrundade, men innefattar inte semesterersättning eller sjuklön från uppdragsgivaren. Skatt dras på arvodet och kontrolluppgift lämnas till Skatteverket.

Arvodet betalas inte ut om den du vårdar är på sjukhus eller på korttidsboende. Om du som vårdar vid något tillfälle är frånvarande och inte kan utföra vården är du skyldig att anmäla detta till socialtjänsten.

Den du vårdar betalar för vården han/hon är beviljad och som du som anhörig/närstående utför. Avgiften motsvarar hemtjänstens avgift, nivå två.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.