Startsida Umeå kommun

Äldreomsorgens budget reviderad

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni för 2017 innebär att äldrenämndens budgetram utökades med 18,5 mnkr. Det gäller indexuppräkning och 35 mnkr för att möta förväntade behovsökningar inom hemtjänst i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende. 

Minskning med 7,9 miljoner

I december 2016 beslutade kommunfullmäktige om nya budgetramar för nämnderna vilket innebar att budgetramen för äldrenämnden minskade med 7,9 mnkr. Äldrenämnden har lagt en budget i balans för 2017. Utgångspunkten är en budget i linje med nämndens mål och som värnar om den lagstadgade kärnverksamheten.

Ekonomiska utmaningar

Trots att kommunfullmäktige gett nämnden tillskott för indexuppräkning och volymökningar står verksamheterna inför fortsatt stora ekonomiska utmaningar. Ökade behov av hälso- och sjukvård i hemmet, hemtjänst i ordinärt boende samt ökade kostnader för betalningsansvar kräver omfattande aktiviteter och anpassningar. Fastställd budgetram för 2017 innebär därför krav på prioriteringar och effektiviseringar. Äldrenämnden har därför gett förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag på resursprioriteringar.

Nämnden beslutade också, utifrån ett yrkande från socialdemokraterna (S), att ge förvaltningen ett särskilt uppdrag utifrån förslaget till ny betalningsansvarslag där konsekvenserna av förändringen för kommunens äldreomsorg ska utredas.

Nämnden biföll revidering av budgeten. Vänsterpartiet (V) reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande om avslag till reviderad budget för 2017 med hänvisning till Vänsterpartiets eget budgetförslag i kommunfullmäktige, som värnade välfärdsnämnderna samt kompenserade för faktiska löneökningar för nämnderna.

Kontakt

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
mejl

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
mejl

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.