Startsida Umeå kommun

Arbetsglädjen har ökat med bemanningen

Den slutliga rapporten från arbetsmiljöprojektet, som genomfördes inom äldreomsorgen 2013, visar att ökad bemanning gett störst påverkan på arbetsmiljön.

– Arbetsmiljöprojektet var ett sätt att stimulera till förändringar som kan bidra till förbättringar i medarbetarnas arbetsförhållanden. Trots att vi har kunnat se vissa effekter av projektet är det viktigt att ha i åtanke att det finns många faktorer som påverkar arbetsmiljön. Vi tar med oss erfarenheterna i det fortsatta arbetet, säger Janet Ågren (S), ordförande, äldrenämnden.

Positiva effekter 

De verksamheter som haft ökad bemanning på försök i projektet upplever större arbetsglädje. Många medarbetare upplever att det finns fler möjligheter för kreativitet och spontanitet och är mer nöjda då de lämnar arbetet efter arbetsdagens slut.

En annan effekt som medarbetarna ger uttryck för vid ökad bemanning gäller brukare och anhöriga. De upplevs vara mer nöjda och upplevde en förbättrad kontinuitet då den ökade bemanningen användes till att förbättra scheman och minska antalet helgturer. Medarbetarna upplevde också att det bidrog till en ökad återhämtning.

Små skillnader i övrigt

  • Skillnaderna i sjukfrånvaro är mycket små. Många verksamheter ligger på samma procent för sjukfrånvaro som tidigare eller har en ökning/minskning som är marginell.
  • Antalet tillsvidareanställningar har ökat inom vård- och omsorgsboende då man jämför år 2013, 2014 och 2015.
  • Endast en verksamhet fick projektmedel för att arbeta med att minska andelen delade turer. Underlaget är inte tillräckligt för att dra några slutsatser.

Fakta om satsningen

2013 avsatte kommunfullmäktige 25 miljoner kronor till äldreomsorgen för att åstadkomma förbättringar i medarbetarnas arbetsmiljö. 

Viktiga förbättringsområden var att:

  • minska antalet delade turer
  • optimera bemanningen
  • omvandla visstidsanställningar till tillsvidareanställningar
Kontakt

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
mejl

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
mejl

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.