Startsida Umeå kommun

Förbättrad kost en av satsningarna inom äldreomsorgen 2017

Äldrenämnden antog budget och uppdragsplan för 2017 vid sitt sammanträde 24 november. Nytt för 2017 är att kosten sätts i fokus och att hemtjänst, vård- och omsorgsboende och hälso- och sjukvård i hemmet utvecklar sitt samarbete för att möjliggöra en personcentrerad vård och omsorg.

– Kosten har stor betydelse för hur vi mår, återhämtar oss och kan leva ett gott liv. Vid årets brukarundersökning fick vi indikationer på att måltidsmiljön och smaken på maten behöver förbättras. Därför lägger vi nu extra fokus på att förbättra kosten inom äldreomsorgen, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Måltiderna på kommunens vård- och omsorgsboenden ska vara en trevlig stund på dagen och miljön ska därför anpassas ytterligare. Äldrenämnden vill också fortsätta dialogen med Måltidsservice om hur maten och måltidsmiljön på vård- och omsorgsboenden kan utvecklas utifrån de äldres önskemål, exempelvis via kostråd. Resultatet av förbättringsarbetet följs upp i den årliga brukarundersökningen.

Ingen utökning av budgeten

2017 års budget för äldreomsorgen är 961,7 miljoner kronor. En ökning på 53,5 miljoner kronor i jämförelse med 2016. Ökningen baseras på årets index-och volymuppräkning, inga extra medel tillskjuts.

Exempel på andra nya aktiviteter som ska genomföras under 2017:

  • Beslut om stöd och hjälp ska följas upp regelbundet och anpassas när behoven förändras
  • Dialog med kommuninvånarna om framtidens äldreomsorg - en viktig del i framtagandet av den nya äldreplanen
  • Dialog med tekniska nämnden så att äldreomsorgens medarbetare ges tillgång till egen e-post

Utöver detta fortsätter arbetet med ett flertal aktiviteter som exempelvis införandet av heltidsanställningar, arbetet med att attrahera och rekrytera medarbetare, stöd till minoriteter, stöd till anhöriga m.m.

Yrkanden och tillägg till uppdragsplanen

Vänsterpartiet (V) yrkade om ett förtydligande kring vikten av att samtliga medarbetare får tillgång till egen e-post. Yrkandet bifölls.

Vänsterpartiet (V) yrkade om ytterligare åtta förändringar i uppdragsplanen. Yrkandena avslogs. Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för sina egna yttranden.

Kontakt

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
mejl

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
mejl

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.