Startsida Umeå kommun

Fortsatt ansträngt ekonomiskt läge för individ- och familjenämnden

Resultatet fram till augusti visar ett plus för Individ- och familjenämnden på 8,4 miljoner kronor. Det beror främst på att volymmedel för LSS-boenden som ännu inte är i drift finns med i budget, samt att omställningsarbetet för ensamkommande barn går bättre än väntat.

Den samlade bilden är att det ekonomiska läget för individ- och familjenämndens verksamheter fortfarande är ansträngt, främst inom funktionshinderomsorgen. Bristen på LSS-boenden gör att kostnaderna för hemtjänst stigit kraftigt.

Omställningsarbete pågår

Inom individ- och familjeomsorgen, unga, pågår ett fortsatt omställningsarbete efter den handlingsplan som nämnden beslutat om. Utvecklingen går i rätt riktning även om målen inte nås.

– Det är glädjande att alla tjänster på enheten är bemannade och att utredningstiderna har kortats. Det har varit prioriterat i nämndens arbete. Vi har också ett närmare samarbete mellan myndighetsutövningen och öppenvården, vilket har minskat kostnaderna för institutionsvård, säger
Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Bra sommar för nämndens verksamheter

Sammantaget har det varit en bra sommar för nämndens verksamheter. Det har varit möjligt att få tag på vikarier, kön till LSS-boenden minskar och arbetsmarknaden är fortsatt mycket god, vilket gör att kostnaderna för försörjningsstöd inte har ökat.

– Det ekonomiska läget i Individ- och familjenämnden är naturligtvis ansträngt eftersom vi också drabbats av det kommunalt sparbeting på 140 miljoner som stadsdirektören har ansvar att genomföra. Den statliga ersättningen för ensamkommande och att behovet av försörjningsstöd varit lägre än väntat är det stabiliserar upp det ekonomiska läget, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.