Startsida Umeå kommun

Fortsatt omställningsarbete för individ- och familjeomsorgens verksamheter

Ett intensivt omställningsarbete har präglat individ- och familjenämndens verksamheter under årets första månader. Arbetet har gett ett gott resultat, det visar den tertialrapport som nämnden godkände 24 maj 2017.

Verksamheten Ensamkommande barn har arbetat intensivt med förändringar på grund av de nya statliga ersättningsmedel som gäller från 1 juli. Utöver detta är psykisk ohälsa utbrett bland ungdomarna bland annat på grund av att många har väntat länge på asylbesked. För att möta behovet har medarbetarna utbildats i första hjälpen i psykisk ohälsa. Utbildningsinsatser fortsätter under hösten.

Individ- och familjeomsorgen för unga har arbetat med att en utvecklad öppenvård på hemmaplan ska vara ett alternativ till extern placering. Även samverkan för att hitta alternativ till placering har skett under tertialen. Arbetet kommer att intensifieras och systematiseras ytterligare under hösten.

– Delårsrapporten visar att nämndens ekonomiska plan för året håller så här långt. Vi fortsätter vårt omställningsarbete inom ensamkommande verksamheten och inom individ- och familjeomsorgen. Glädjande i delårsrapporten är att vi ser att andelen medarbetare som arbetar heltid ökar mycket kraftigt men även andelen med tillsvidareanställning. En annan positiv utveckling är att vi kommer allt närmare att klara handläggningstiderna på 4 månader inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det är en fantastisk prestation av våra handläggare, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

Inom funktionshinderomsorgen har man under perioden arbetat strategiskt för att kunna erbjuda bostad till de personer som står i kö för bostad med särskild service enligt LSS. Under våren har 8 personer lösts ur kön, och för ytterligare 8 finns en planering.

Fler heltidsanställda

Allt fler medarbetare är anställda på heltid och tillsvidare och det förklaras av att heltidsanställningar införs inom funktionshinderomsorgen, personlig assistans undantagen. Till och med april månad har totalt 1642 medarbetare inom funktionshinderomsorgen en heltidsanställning. De sista enheterna går in i heltid under juni. Då förväntas 94 procent av alla medarbetare ha en heltidsanställning med möjlighet till tjänstledighet. Många väljer dock, trots heltidsorganisation, att gå ner i sysselsättningsgrad.

– Sjuktalen fortsätter stiga i kommunen trots att de nationella sjuktalen minskar, det känns oroande. Hur stor del av ohälsan som orsakats av själva införandet av den centrala schemaläggningen är svårt att veta, men det vi vet är att många medarbetare reagerat starkt på själva införandet, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

En utmaning som kvarstår och också ökar är kompetensförsörjningen. Det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens till vård- och omsorgsyrkena. Arbetet med att attrahera och rekrytera är intensivt och sker på flera nivåer, till exempel genomfördes en rekryteringsresa till Vasa i mars och ungdomar erbjuds så kallade BUI-anställningar (75 procent arbete, 25 procent studier).

Ekonomiskt resultat

När det gäller det ekonomiska resultatet går nämnden mot ett nollresultat för året. Den snabba omställningen av verksamheten Ensamkommande barn påverkar tertialens ekonomiska resultat positivt. Den buffert som Ensamkommande barn byggt upp ska användas i höst till fler stödboenden. Utmaningar finns inom funktionshinderomsorgen och individ- och familjeomsorgen.

Kontakt

Andreas Lundgren (S) 
ordförande 
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C) 
vice ordförande 
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-330 15 17
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.