Startsida Umeå kommun

Individ- och familjenämndens åtgärder för att få en budget i balans

Under individ- och familjenämndens sammanträde 22 juni togs beslut om effektiviseringar och resursprioriteringar som beräknas ge en minskad kostnad på sammanlagt 18 mnkr under 2016.

Utgångspunkten för resursprioriteringarna är att socialtjänsten ska finnas till för de mest utsatta barnen och familjerna i samhället. Lagstadgad verksamhet prioriteras högre än det som inte är lagstadgat.

– Vi ser ett ökat behov bland barn och unga och vi måste kraftsamla för att kunna möta dessa. Ekonomiskt har vi ett allvarligt läge. Just nu ser vi över arbetsätt och rutiner och tittar på vad vi kan göra i egen regi för att minska de kostnaderna för exempelvis externa placeringar, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

Effektiviseringarna och resursprioriteringarna som beslutades under nämnden innebär bland annat att

  • skapa fler och bättre lösningar inom Umeå kommuns egna verksamheter, undvika institutionsplaceringar i exempelvis HVB-hem
  • vara restriktiv vid nyanställningar och vid vakanser
  • halvera övertidsuttag
  • förbättra rekryteringen av egna familjehem
  • utöka egna verksamheter för att kunna ta hand om jourplaceringar och öppenvård i egen regi.

Totalt beräknas effektiviseringarna och resursprioriteringarna ge en minskad kostnad på sammanlagt 18 mnkr 2016. Nämnden uppdrog även förvaltningen att återkomma med förslag på effektiviseringar på ytterligare 20 mnkr.

Öppen förskola utreds vidare

Alla partier yrkade avslag på förslaget att arbeta vidare med att avveckla Öppen förskola. Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjorde tillägget att tjänstepersonerna ska återkomma i augusti med ett annat alternativ till nedläggning. Vänsterpartiet yrkade på avslag utifrån att det ska vara en besparingsåtgärd, dock är de beredda att titta på huvudmannaskapet och utveckling i samverkan med andra. Alliansens tillägg var att de vill ha en fördjupad utredning med redovisning i september med syfte att behålla Öppen förskola. Efter votering (4-2, 5 avstod) beslutades att Alliansens förslag skulle ställas mot Socialdemokraternas förslag, som antogs efter votering (5-4, 2 avstod).

– När det gäller öppen förskola gav nämnden tjänstepersonerna i uppdrag att titta över vilka alternativ som finns till en nedläggning. Vi behöver få en fördjupad bild och nämnden var överens om att inte ta ett beslut idag om drastiska förändringar i verksamheten, om än med olika formuleringar, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

– Jag känner oro över partierna S och MP inställning om att skjuta upp beslutet om Öppna förskolan till i augusti, det blir inte mindre smärtsamt. Inom Alliansen är vi överens om en fördjupad utredning för att se över hur kostnaderna kan minskas med syfte att behålla Öppna förskolan. Centerpartiets budgetförslag i fullmäktige skulle ha inneburit 10 mnkr extra till individ- och familjenämnden. Eftersom förslaget föll kommer det att innebära ytterligare besparingar för individ- och familjenämnden redan i slutet av 2016, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna reserverade sig till förslaget till förmån för egna yrkanden gällande att avsluta engagemanget i gruppverksamheten Familj och sorg och att gruppverksamheter biståndsprövas. Förslaget om att minska fältverksamheten med två årsarbetare utgår efter yrkande från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Kontakt

Andreas Lundgren (S) 
ordförande 
individ- och familjenämnden  Umeå kommun 
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C) 
vice ordförande 
individ- och familjenämnden  Umeå kommun 
070-330 15 17
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.