Startsida Umeå kommun

Öppen förskola och fältgruppen undantas när individ- och familjenämnden prioriterar de mest utsatta barnen

För att komma till rätta med det förväntade underskottet på 31 miljoner för 2016 tvingas individ- och familjenämnden att göra omfattande förändringar. De mest utsatta barnen och ungdomarna i kommunen kommer att prioriteras genom en utvecklad öppenvård. Detta ska minska behovet av externa placeringar och innebär förändringar för första linjen.

Höga kostnader för externa placeringar är främsta anledningen till att individ- och familjeomsorgens budget visar ett minusresultat. Fler resurser ska satsas på de mest utsatta och stödet på hemmaplan ska utvecklas, detta enligt den handlingsplan som nämnden antog 26 oktober 2016. Insatser i den så kallade första linjen, det vill säga de resurser som möter barn och familjer som själva söker stöd från socialtjänsten, kommer att förändras. Öppen förskola och fältgruppen undantas från omställningsarbetet.

– Fältgruppen har diskuterats mycket i media och blir kvar. De borgerliga partierna ville ta bort två tjänster men socialdemokraterna röstade tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet för att de ska finnas kvar. Umeå växer snabbt och vi vill försöka värna fältverksamheten i ungdomsmiljöer, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Utvecklad öppenvård och förändrad första linje

Öppenvården på hemmaplanen ska intensifieras och utvecklas. Arbetet ska ske mer strukturerat. Öppenvården ska bland annat utökas med team som kommer att arbeta under dygnets alla timmar för att kunna ge stöd till barn, unga och deras familjer. Ett stödboende ska startas och användas som alternativ vid placering vid mindre omfattande problematik.

Satsningen medför att specialistresurser kommer att flyttas från första linjen till öppenvården. Detta innebär att den första linjen kommer att förändras och det förebyggande arbetet kommer att minska. Exempelvis kommer stöd erbjudas mer i grupp och mindre individuellt. Samtidigt ska samverkan med andra aktörer göras tydlig. En viss del av de generella insatserna som socialtjänsten utför idag återfinns hos av andra aktörer. Exempelvis erbjuds redan idag stödjande samtal för föräldrar av landstinget.

– Det är viktigt att öppen förskola får fortsätta med sitt viktiga uppdrag och att de finns i hela kommunen, alliansen säger ett tydligt nej till nedläggning av öppna förskolan. Vi ska tydliggöra vår samverkan med skola och landsting och vissa insatser kan delvis ersättas av andra aktörer men det är klart att detta innebär en stor förändring som tyvärr är nödvändig. Vi ska också se över att viten för ej verkställda beslut minskar. Vi i alliansen är även kritiska till socialdemokraternas arbetsprocess och ordförandes löfte om beslut till verksamheten innan ärendets beretts i nämnden, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Utredning och plan om viten

Ledamöterna beslutade att förvaltningen ska utreda och planera för att minska viten för ej verkställda beslut och göra en plan för uppföljning av dessa. Detta efter yrkande från Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Arbetet ska presenteras för nämnden i december.

Mer stöd till familjehem

Socialtjänsten ska även fortsätta arbeta målmedvetet med att rekrytera egna familjehem för att minska kostnader för konsultstödda familjehem. Stödet till kommunens familjehem har utökats, det finns bland annat möjlighet att söka ersättning för tjänstledighet för förälder/föräldrar i familjehemmen, handledning och stöd från socialtjänsten dygnet runt. Stödet kommer att fortsätta att utvecklas.

Förvaltningen fick i uppdrag att fortsätta arbeta med handlingsplanen. Arbetet kommer att följas i kommande nämnder.

Yrkande och reservationer

Vänsterpartiet yrkade att neddragning av första linjen skulle undantas omställning. Yrkandet avslogs efter votering 2-7, 2 avstod. Vänsterpartiet reserverade sig till förmån till eget yrkande.

Vänsterpartiets yrkade om att förvaltningen ska återkomma kring om hur ytterligare hemtagningar och minskade placeringar kan se genom att växla över placeringskostnaderna till vilka ytterligare förutsättningar som behövs på hemmaplan i form av eventuella lokaler, personal och köpta placeringar/öppenvård på hemmaplan. Yrkandet avslogs via votering 2-5, 4 avstod. Vänsterpartiet reserverade sig till förmån till eget yrkande.

Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna yrkade på att öppna förskolan lyfts ur handlingsplanen och ett utökat samarbete med externa aktörer utredas i syfte att bevara öppna förskolan och familjecentralerna. Yrkandet avslogs efter votering 4-7.

Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna yrkade att fältgruppen ska reduceras i antal. Yrkandet avslogs efter votering 4-7.

Kontakt

Andreas Lundgren (S) 
ordförande 
individ- och familjenämnden  Umeå kommun 
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C) 
vice ordförande 
individ- och familjenämnden  Umeå kommun 
070-330 15 17
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.