Startsida Umeå kommun

Samverkan med Föräldraföreningen mot narkotika

Individ- och familjenämnden tecknade idag en överenskommelse om samverkan med Föräldraföreningen mot narkotika (FMN). Föreningen är en viktig samverkanspartner för individ- och familjeomsorgen.

– Fantastiskt roligt att vi äntligen får detta på plats. Vi kommer att kunna erbjuda ett starkt stöd till anhöriga som har närstående i missbruk. Att få bra utbildning som anhörig i hur man ska agera är viktigt för att orka stå kvar över tid och stötta förändring hos den enskilde. Vi vill stötta Föräldraföreningen mot narkotika i sitt viktiga arbete och hitta ett samarbete som håller över tid, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Erbjuder studiecirklar i CRAFT

Föräldraföreningen mot narkotika erbjuder stöd till anhöriga till personer med missbruk. Föreningen erbjuder bland annat självhjälpsgrupper och individuella samtal. FMN arbetar med programmet CRAFT. CRAFT ger föräldrar och andra närstående verktyg till en positiv och stödjande kommunikation ut ur ett missbruk, tydlig gränssättning och mycket fokus på eget mående och välbefinnande. Det är en manualbaserad intervention för att hjälpa närstående att förmå en person med missbruksproblem att söka och påbörja behandling. Via Föräldraföreningen mot narkotika finns möjlighet för anhöriga att delta i CRAFT-studiecirklar.

– Att ge varandra stöd och byta erfarenheter, att se att man inte är ensam är en kraft i studiecirkelformen, säger Gunnel Lagerkvist (C), ledamot, individ- och familjenämnden.

Tydligare ansvar och samverkansformer

För att förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommunen och FMN har en samverkansöverenskommelse för 2017 tagits fram. Alla socialtjänstens verksamheter som möter anhöriga till personer med missbruk ska informera om FMN:s verksamhet. FMN ansvarar för att informera om det stöd man som anhörig kan få via socialtjänsten. Överenskommelsen beskriver också att socialtjänsten ska kalla till samverkansträffar för kunskapsutbyte, utvecklingsarbete samt information och synpunkter på verksamheterna. FMN åtar sig att genomföra minst en studiecirkel och en anhörighelg per år.

Överenskommelsen gäller för två år och förlängas efter att den utvärderas av båda parter.

Kontakt

Andreas Lundgren (S) 
ordförande 
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-330 63 24
mejl

Gunnel Lagerkvist(C) 
ledamot
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-327 83 80
mejl

Mer information

Föräldraföreningen mot narkotika

Föräldraföreningen mot narkotika är en ideell och religiöst obunden organisation. FMN har ett antal självhjälpsgrupper som träffas varannan vecka. Gruppen stöttar och peppar varandra när det är tungt. FMN erbjuder också individuella samtal. Kontakt kan ske via telefon där anhöriga i föreningen svarar på frågor. Föreningen har också en hemsida och grupper via Facebook.

FMN har under 2016 erhållit föreningsbidrag från kommunen för sitt arbete med självhjälpsgrupper.

CRAFT

Programmet CRAFT går ut på att den närstående lär sig olika färdigheter för att uppmuntra till drogfrihet, skapa förutsättningar för aktiviteter som kan utgöra ett alternativ till missbruket och för att motivera och stärka den missbrukande personen att påbörja behandling. Interventionen inkluderar också träning i kommunikationsfärdigheter och i att identifiera och hantera (potentiellt) hotfulla och våldsamma situationer. Programmet inkluderar regelbundna sessioner i öppenvård och kan bedrivas antingen i grupp eller individuellt.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.