Startsida Umeå kommun

Så tycker äldre om äldreomsorgen i Umeå kommun

Inom hemtjänsten får personalens bemötande och informationen vid tillfälliga ändringar bättre resultat än tidigare år. I särskilt boende är de äldre mindre nöjd med smaken på maten än tidigare år, något som äldrenämnden arbetar för att förbättra. Detta visar årets resultat av socialstyrelsens öppna jämförelse inom hemtjänst och särskilt boende för äldre.

– De områden där äldrenämnden valt att lägga fokus har gett positiva resultat i årets mätning, vilket känns glädjande. Bemötandet, sociala aktiviteter, utevistelse och fysisk aktivitet är exempel på fokusområden, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Hemtjänsten ligger bra till i förhållande till riket

Av de 899 personer (65,2 %) som deltagit i årets undersökning och svarat på frågor kring hemtjänsten känner 99 % att de får ett bra bemötande från personalen, 94 % känner förtroende för personalen och 94 % är sammantaget nöjd med kommunens hemtjänst.

De två prioriterade områdena bemötande och information vid tillfälliga förändringar inom hemtjänsten får ett bättre resultat i årets mätning. På frågan om personalen brukar meddela i förväg vid tillfälliga förändringar svarar 79 % ja. En liten ökning i jämförelse med de tre senaste åren då svaren legat mellan 73 % och 77 %. Andelen som är nöjd med personalens bemötande fortsätter att ligga högt, 99 %.

Frågor där kommunen får ett sämre resultat är att 49 % svarar att de inte besväras av ensamhet, att endast 68 % vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål samt att 75 % känner att de kan påverka vilka tider man får hjälp.

Bra bemötande och högt förtroende för personalen på särskilt boende

Inom särskilt boende för äldre har 401 personer svarat, vilket är 40,7 % av de tillfrågade. Här svarar 95 % att de får bra bemötande av personalen, 89 % känner förtroende för personalen och 88 % känner sig trygg på sitt äldreboende.

Däremot svarar endast 38 % att de inte besväras av ensamhet, 44 % svarar att personalen brukar informera om tillfälliga förändringar och 46 % anser att möjligheterna att komma utomhus är bra.

Ett förbättringsområde som nämnden fortsätter att arbeta med är maten och måltidsmiljön. 69 % upplever att måltiderna på äldreboendet är en trevlig stund på dagen. Ett alltför lågt resultat anser nämnden.

I jämförelse med föregående tre år ökar andelen äldre som är nöjd med utbudet av sociala aktiviteter. Andelen som är nöjd med hur maten smakar minskar något och andelen som upplever trygghet på boendet ökar något.

Om undersökningen

I undersökningen Öppna jämförelser, som genomförs av socialstyrelsen, jämförs kvaliteten inom äldreomsorgen i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och används för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänsten. Enkäten skickas till alla äldre över 65 år med hemtjänst eller som bor i särskilt boende. I enkäten kan de tycka till om kvaliteten på den omsorg de får.

Kontakt

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
mejl

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
mejl

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.