Startsida Umeå kommun

Snabbare flytt från sjukhus minskar äldreomsorgens kostnader

Förra året betalade Umeå kommun 9,5 miljoner kronor under de första åtta månaderna för personer som låg kvar på sjukhuset efter att de bedömts utskrivningsklara. I år är kostnaden 1,7 miljoner kronor för samma period, en minskning på 7,8 miljoner.

– Det är för första gången på tre år som antalet dygn med betalningsansvar varit så lågt. Medarbetarna har gjort ett bra jobb med att förkorta processen för personer med behov av äldreomsorg efter sin sjukhusvistelse. Vi behöver minska alla kostnader som går att minska med det ekonomiska läget vi har inom äldreomsorgen, säger Carin Nilsson (S), tf ordförande, äldrenämnden.

Nya rutiner ger tydlig effekt

Verksamheten har snabbat upp processen för vårdplanering och uppföljning. Det har gjort att flödet till och från korttidsboende förbättrats avsevärt. Tidigare var platserna på korttidsboende ofta fullbelagda vilket gjorde att personer fick ligga kvar på sjukhuset i väntan på en plats.


Dygn

Kostnad

2016 januari - augusti

 2 251

 9,5 mnkr

2017 januari - augusti

394

 1,7 mnkr

Skillnad mellan åren

1 857 färre
dygn 2017

7,8 mnkr i lägre
kostnader 2017


– Det här är en stor förbättring, att vara färdigbehandlad men kvar på sjukhuset är både dyrt för samhället och farligt för den enskilde, säger Susanna Stenlund, verksamhetschef.

Förbättrad årsprognos för äldrenämnden

Prognosen för 2017 förbättras från -20,7 mnkr till -15,5 mnkr. Det beror främst på lägre kostnader för betalningsansvar samt färre hemtjänsttimmar.

Fakta: Vad innebär betalningsansvar?

När en person bedöms utskrivningsklar från sjukhuset men inte kan flytta tillbaka hem på grund av ett ökat omsorgsbehov har kommunen tre dygn på sig att bereda plats för personen. Ofta handlar det om en plats på korttidsboende för att utreda omfattningen av omsorgsbehoven. Det kan också handla om en plats på ett vård- och omsorgsboende. Om kommunen inte lyckas med det inom tre dygn överförs betalningsansvaret från landstinget till kommunen, även fast personen finns kvar på sjukhuset.

Kontakt

Susanna Stenlund
verksamhetschef
utredning äldre
äldreomsorg
Umeå kommun
090-16 49 91
070-685 79 87
mejl

Carin Nilsson (S)
tf ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-681 37 53
mejl

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
mejl

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.