Startsida Umeå kommun

Boenden, särskilda

Kommunen erbjuder invånare som har behov särskilda boendeformer, såsom exempelvis gruppboende, korttidsboende och vård- och omsorgsboende. Privita fastighetsägare erbjuder även anpassade bostäder för äldre personer.

Ordinärt boende
När kommunen pratar om ordinärt boende menar man det egna, privata boendet. Det kan vara boende i villa, radhus eller lägenhet.

Bostäder för äldre
Genom åren har flera benämningar för bostäder för äldre funnits på bostadsmarknaden. Bostäderna har kallats trygghetsboende, senior- och trivselboenden. Gemensamt är bostäderna är anpassade för äldre och ger ökad möjlighet till gemenskap och trygghet.  

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är ett samlingsnamn för det boende som är aktuellt när behov av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet.

Korttidsboende
På ett korttidsboende kan personer som har behov vistas under en tid för att få rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga får avlösning. Det finns flera typer av korttidsboende.

Boende för personer med funktionsnedsättning
Personer som lever med en funktionsnedsättning kan få stöd med boende på olika sätt, exempelvis anpassat boende eller bostad med särskild service.

Familjehem
Barn och ungdomar som riskerar att fara illa i sin hemmiljö kan få bo i en familj som har engagemang, intresse, tid och möjlighet att ta emot en extra familjemedlem.

Bra att veta

För att flytta till ett vård- och omsorgsboende eller gruppboende krävs att man ansöker och beviljas detta stöd av en socialsekreterare, äldreomsorgs- eller funktionshinderomsorgskonsulent i Umeå kommun. Du kan inte ställa dig i kö till vård- och omsorgsboende.
Så här ansöker du om äldreomsorg

Så här ansöker du som har en funktionsnedsättning om stöd

Vill du veta mer om särskilt boende eller om det stöd som kommunen erbjuder, kontakta socialtjänsten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.