Startsida Umeå kommun

Ansök om god man

Ansökan om god man för någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp görs hos tingsrätten. För att tingsrätten ska kunna behandla ansökan är det viktigt att den är fullständig.

Ansökan kan göras av

 • den som behöver god man
 • make, maka
 • sambo
 • registrerad partner
 • barn
 • syskon (ev. syskonbarn)
 • överförmyndare

Ansökan

Ansökan ska innehålla personuppgifter för den som ansökan avser samt även kontaktuppgifter till nära anhöriga och till den eventuellt föreslagne gode mannen. Det är viktigt att noga ange vilka omständigheter som gör att godmanskap behöver anordnas. Redogör utförligt fysiska och psykiska funktionshinder eller andra svårigheter som motiverar godmanskap, samt vad som har gjort att behovet av hjälp har uppstått just nu. Beskriv utförligt den enskildes ekonomiska och sociala situation. Beskriv även så detaljerad som möjligt vilka konkreta åtgärder/handlingar gode mannen förväntas utföra. Ange även omfattningen av godmanskapet (bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person).
 
Använd gärna överförmyndarenhetens blankett vid ansökan. Se under rubriken Blanketter.  

Handlingar som tingsrätten behöver

 • Ansökan från den enskilde eller nära anhörig. (blanketter)
 • Läkarintyg som visar den enskildes behov av god man,
  socialstyrelsens blankett för godmanskap.
 • Social utredning eller skriftligt utlåtande från exempelvis kurator, biståndsbedömare eller enhetschef, som styrker behovet av god man (om behovet inte framgår av ansökan).
 • Närmast anhörigas samtycken (om den enskilde inte själv kan ansöka).
 • Åtagandeblankett/lämplighetsintyg (om förslag på god man finns). 

Ansökan skickas till

Umeå Tingsrätt
Förmynderskap
Box 138
901 04 Umeå

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.