Startsida Umeå kommun

Förändring av arvode till god man för ensamkommande barn

Varför görs detta?

Den 1 juli 2017 trädde en ny lagstiftning i kraft gällande ersättning för asylsökande m.fl, SFS 2017:193. Den nya lagstiftningen innebär att kommunen ej längre kan återsöka den faktiska kostnaden för en god mans arvode under asyltiden. Utifrån detta har Överförmyndarnämnden i Umeåregionen fattat beslut om vissa förändringar kring arvode till gode män åt ensamkommande barn.

Vad innebär förändringarna?

  • Arvodet kommer betalas ut kvartalsvis. Under tiden barnet är asylsökande kvarstår arvodet på 2400 kronor per månad. Det kommer även utgå två månader efter beslut om uppehållstillstånd. Därefter sänks arvodet till 1500 kronor per månad.
  • Om du behöver övernatta på hotell i samband med t ex utredningssamtal i Boden utgår maximalt 990 kronor i ersättning. Kvitto för utlägget ska lämnas till överförmyndarenheten.

När börjar förändringarna gälla?

  • Från 2018-01-01 kvartalsvis rapportering och maxgräns för hotellövernattning
  • Från 2018-04-01 sänkning av arvode 2 månader efter beslut om uppehållstillstånd.

Förtydligande

Utredningssamtal hos migrationsverket i Umeå ingår i schablonarvodet. Om god man vill ha extraordinärt arvode för detta ska samtliga månader i kvartalet timrapporteras.

 

Kontakt

Jessica Wikström Agerberg
Handläggare
Överförmyndarenheten
090-16 31 21
mejl

Kristina Boqvist
Handläggare
Överförmyndarenheten
090-16 31 33
mejl

Åsa Pålsson Stråe
Chef
Överförmyndarenheten
090-16 36 11
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.