Startsida Umeå kommun

Nyhetsbrev för gode män och förvaltare, oktober 2017

Arbetsuppgifter på överförmyndarenheten och ändringar i arbetsgruppen

Följande personer handlägger och jobbar med nedanstående arbetsuppgifter:

Åsa Pålsson Stråe, chef

Kristina Nilsson, jurist, fastighetsförsäljningar och arvskiften

Maria Strömberg, handlägger huvudmän Umeå med efternamn A – C

Berit Persson, handlägger Umeå huvudmän med efternamn D – G, samt Nordmaling och Robertsfors

Martin Hånell, handlägger huvudmän Umeå med efternamn H – M

Kristina Boquist, handlägger huvudmän Umeå med efternamn N – R

Camilla Carlstedt, handlägger huvudmän Umeå med efternamn S - Ö

Martin Åhman, handlägger Vännäs, Vindeln och Bjurholm

Kristin Pettersson Lehto, omyndiga

Jenny Karlsson, rekrytering

Susanne Töyrä, reception och post

Kristina Boquist, handläggare EKB

Jessica Wikström Agerberg, handläggare EKB

Linda Storm handläggare EKB är barnledig från och med 2017-10-20

Berit Albertsson har gått i pension fr.o.m. 2017-10-01

Emma Majlöv Modig går vidare till arbete i Uppvidinge kommun fr.o.m. 2017-10-08

Mejlutskick med erbjudande om nya uppdrag

Som du kanske redan vet har vi börjat skicka ut en lista varje måndag med ärenden där vi söker gode män och förvaltare. Många hör av sig och är intresserade av uppdrag. Det är roligt att det finns ett sådant engagemang för personer som behöver stöd i form av god man eller förvaltare.

Om du inte är med på mejllistan, men vill vara det, kontakta någon på överförmyn­darenheten eller skicka ett e-brev till overformyndarnamnden@umea.se.

OBS! Detta gäller inte god man till ensamkommande barn.

Årsräkningsutskick, anmodan om årsräkning

Anmodan om årsräkning skickas ut i december 2017 och kommer via e-post eller brev. Överförmyndar­enheten skickar inte med några blanketter, ni får skriva ut dessa själva. Blanketter kommer att finnas på vår hemsida. Blanketter kommer också att kunna hämtas i respektive kommunhus. För Umeå kan ni hämta blanketterna utanför överförmyn­darenheten.

Handikappersättning och granskning med förtur, nya uppdrag

Är din huvudman under 65 år och ska betala arvodet till dig som god man eller förvaltare så kan det vara så att handikappersättning beviljas. Det verkar numera krävas ett beslutat arvode för att kunna få handikapper­sättning från försäkrings­kassan. Det räcker alltså inte med att överförmyndar­enheten ställer ut ett preliminärt arvodesbesked. För att handikappersättning ska kunna beviljas snabbare kan du begära att årsräkningen granskas med förtur och arvodet alltså beslutas tidigare.

Du som god man eller förvaltare måste själv hålla koll på detta och begära förtur i granskningen från överförmyndarenheten.

Utbildningar

Temakväll om psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning och samhället

Varför är det fortfarande "skämmigt" med psykisk sjukdom? Vilka konsekvenser får det att ha en psykisk sjukdom och vad kan man göra åt det? Vilken roll vill vi att psykiatrin, andra myndigheter och frivilliga/ideella ska ha?

Föreläsare Mikael Sandlund har sedan 18 år arbetat med Socialpsykiatriskt kunskaps­centrum i Västerbotten, bland annat med frågor som handlar om att minska stigma och diskriminering av personer med psykisk sjukdom. Mikael är psykiater vid kliniken i Umeå och professor vid Institutionen för klinisk vetenskap Umeå universitet.

Budbärarutbildning – för dig som träffar eller företräder människor som riskerar att få eller redan har ekonomiska problem

Bakom överskuldsättning ligger ofta en förändrad livssituation. Det kan till exempel handla om sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa. Men överskuldsättning går att förebygga.

På utbildningen får du lära dig mer om varför människor blir överskuldsatta, vilka konsekvenser det kan leda till och hur man kan arbeta förebyggande. Du får också kunskaper om vad som händer om en skuld inte blir betald i tid och hamnar hos Kronofogden.

Orsaker och konsekvenser till överskuldsättning

  • Skulder – Vad händer om du inte kan betala?
  • Hur kan man förebygga överskuldsättning?
  • Metod för att arbeta förebyggande
  • Skuldsanering
  • Diskussion

Årsräkningsutbildning

Överförmyndarenheten kommer att erbjuda utbildning vid två tillfällen under november. Denna utbildning erbjuds till nya gode män och förvaltare.

Överförmyndarenheten återkommer med mer information, tidpunkt och möjlighet att anmäla sig för ovanstående utbildningar.

Anmälan kommer att ske via överför­myndarenhetens hemsida.

Arvode, extraordinärt arvode, rese- och kostnadsersättning

Vad som ingår och inte ingår i uppdraget som god man och förvaltare

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) har gett ut två broschyrer, Rollkoll. I dessa framgår vad som ingår och inte ingår i uppdraget som god man och förvaltare. Det ingår till exempel inte i god mans eller förvaltare uppdrag att handla mat och kläder, följa med på utflykter eller besöka läkare och varken arvode eller reseersättning utgår för detta.

Broschyrerna finns att ladda ned på www.rfs.se

Arvode

Som grund för arvodesbeslutet ligger redogörelsen över nedlagt arbete. Det är därför viktigt att redogörelsen fylls i med omsorg och att kompletterande information lämnas vid behov.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gett ut ett cirkulär 07:74 "Förslag till ersättningsregler". Överförmyndarnämnden i Umeåregionen följer de riktlinjer SKL tagit fram. Detta cirkulär finns att ladda ned på SKL:s hemsida www.skl.se.

Mer information om arvode finns på överförmyndarenhetens hemsida.

Reseersättning

Reseersättning utgår för resor som ingår och genomförs i uppdraget. Det är resor för att besöka huvudmannen eller för skötseln av dennes angelägenheter.

Normalt beviljas maximalt två resor per månad. Är det fler än två resor per månad ska du som god man eller förvaltare förklara och motivera varför.

För längre resor och reseersättning som anses nödvändiga för uppdragets fullgörande ska kontakt tas med överförmyndarenheten i förväg.

Resorna som genomförs i uppdraget kan ibland bli omfattande. Det går att ansöka om ersättning för bilresor under året, halvårs- eller kvartalvis.

Kostnadsersättning

Ni som gode män och förvaltare kan begära att få kostnadsersättning enligt schablon. Denna schablonersättning utgår på två (2) procent av prisbas­beloppet om du begär det. För år 2017 blir det 896 kronor.

Som överförmyndarenheten upp­fattar det så behandlas denna schablonersättning som kostnadsersättning skattemäss­igt, den belastas alltså inte med skatt och arbets­givar­avgifter. För mer information se skatteverkets hemsida.

Extraordinärt arvode i vissa fall, ansökan och information

Innan det extraordinärt arbete påbörjas ska du som god man eller förval­tare ta kontakt med överförmyndarenheten. För att extraordinärt arvode ska kunna beviljas så ska förord­nandet även omfatta bevaka rätt. Med extraordinärt arbete avses det som i vanliga fall inte ingår i gode mannens eller förvaltarens uppdrag.

Det kan beviljas extraordinärt arvode när en god man eller förvaltare arbetar med:

  • försäljning av huvudmans fastighet eller bostadsrätthjälpa
  • huvudmannen att flytta
  • arbete med huvudmans skulder och skuldsanering
  • bevaka huvudmannens rätt vid bouppteckning eller arvskifte
  • närvara vid domstolsförhandling

I vissa fall kan även annat arbete kvalificera till extraordinärt arvode.

Överförmyndarenheten har material med information över hur dessa arbets­uppgifter ska genomföras. Arbetet ska specificeras med datum, antal timmar och vad som gjorts aktuellt datum. Summera sedan antal timmar du begär arvode för totalt. Allt detta framgår i den redogörelse och körjournal som ska användas för redovisning av det extraordinära arbetet.

Från och med februari 2015 är det extraordinära arvodet höjt till 0,75 % av prisbasbeloppet. För år 2017 blir det 336 kronor per timme i ersättning.


Överförmyndarenheten i Umeåregionen önskar er en trevlig höst samt att vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med er för våra huvudmäns bästa!

Åsa Pålsson Stråe, chef

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.