Startsida Umeå kommun

Barns pengar

Förmyndare

Föräldrar är vanligtvis också förmyndare. Det innebär att de ska ta hand om barnets tillgångar och företräda barnet i ekonomiska frågor. Hur de sköter detta står under överförmyndarnämndens tillsyn. Det betyder att föräldrar kan behöva lämna upplysningar om barnets ekonomi till överförmyndarnämnden.

Om ett barn har tillgångar som sammanlagt är värda mer än åtta prisbasbelopp ska föräldrar redovisa till överförmyndarnämnden hur de förvaltar barnets tillgångar. Exempel på tillgångar är pengar, värdepapper och fastigheter. Information om aktuellt prisbasbelopp finns bland annat på regeringens hemsida, http://www.regeringen.se/.

Barns pengar ska användas så att det kommer barnet till nytta. Om det är nödvändigt kan överförmyndarnämnden besluta att föräldrar ska redovisa hur de sköter barnets ekonomi, oavsett hur mycket tillgångar barnet har. Överförmyndarnämnden kan även spärra barnets konton om föräldrarna missköter barnets ekonomi.

Förordnade förmyndare

Särskilt förordnad vårdnadshavare och medförmyndare är exempel på förordnade förmyndare. I dessa uppdrag ingår det alltid att redovisa barnets ekonomi.

Spärrade konton

Barns pengar ska i vissa fall sättas in på konton som är spärrade för uttag. Till exempel om barnet får en försäkringsutbetalning på över ett prisbasbelopp. För att ta ut pengar från spärrade konton behövs överförmyndarnämndens samtycke.

Uttag från spärrade konton

Förmyndare kan ansöka om att få ta ut pengar från barnets spärrade konto hos överförmyndarenhten.

Ansökan ska innehålla:

 • barnets personuppgifter
 • exakt summa som uttaget avser
 • vad pengarna ska användas till
 • offert eller annat underlag som visar kostnaden för det som ska köpas
 • kontobevis över det konto som pengarna ska flyttas från
 • underskrift av båda förmyndarna
 • underskrift av barnet om det är över 16 år

Ta med överförmyndarnämndens beslut om uttag till banken. Förmyndarna ska sedan lämna in ett kvitto som visar att pengarna har använts till det som stod i ansökan.

En blankett för att ansöka om uttag finns under Blanketter.

Placering

 • En ansökan om placering med barnets personuppgifter och den exakta summan.
 • Kontobevis över det konto pengarna ska flyttas från.
 • Kontobevis över det konto/fondkonto/placeringskonto som pengarna ska flyttas till, med bevis om att detta är försatt med överförmyndarspärr.
 • Underlag för placeringen.

Fri förvaltning

Det går även att ansöka om fri förvaltning. Det innebär att föräldrar får ta ut pengarna från det spärrade kontot och sätta in dem på ett annat konto i barnets namn som inte är spärrat. När ansökan kommer in kontrollerar överförmyndarenheten föräldrarna i kronofogdens register och hos socialtjänsten.

Ansökan ska innehålla:

 • En ansökan om fri förvaltning med barnets personuppgifter.
 • Kontobevis över det konto pengarna ska flyttas från.
 • Kontobevis över det konto som pengarna ska flyttas till.

Fastighetsförsäljning

Ska barn köpa eller sälja en fastighet eller en bostadsrätt krävs överförmyndarnämndens godkännande. Det gäller också om barnet ska få fastigheten eller bostadsrätten som gåva. Kontakta överförmyndarenheten för att få information om vilka underlag som krävs.

Skulder

Om barn ska låna ut pengar eller ta ett lån behövs överförmyndarnämndens godkännande.

Barn över 16 år

Barn över 16 år har rätt att ha hand om pengar de själva har tjänat. De har också rätt att få tycka till när det rör viktiga frågor om deras ekonomi.

Länkar till mer information

Mer information om bankärenden när det gäller barns tillgångar finns på Svenska bankföreningens hemsida, www.swedishbankers.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.