Startsida Umeå kommun
Förmyndare för barn

Föräldrar är normalt vårdnadshavare för sitt barn tills dess att barnet har fyllt 18 år. Som vårdnadshavare ansvarar man för sina barns personliga förhållanden och man ska se till att barnet får sitt behov av omvårdnad, trygghet och fostran tillgodosett.

En vårdnadshavare är normalt också förmyndare och som sådan ska man också förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets vårdnadshavare och förmyndare, så kallade legala förmyndare. I viktiga frågor ska en förmyndare alltid höra ett barn som har fyllt 16 år.

När barn har stora tillgångar

I Sverige råder en princip om så kallad fri föräldraförvaltning, dvs att det huvudsakliga ansvaret för att förvalta ett barns egendom ligger på föräldrarna/förmyndarna.  Det finns ett undantag i den fria förvaltningen genom att  förvaltning av barns egendom står under överförmyndarnämndens allmänna tillsyn. Förmyndare är därför ibland skyldiga att lämna upplysningar till överförmyndaren.

Föräldrar får själva förvalta sina barns tillgångar utan att behöva göra en redovisning till  överförmyndarnämnden, så länge ett barns tillgångar ligger under åtta prisbasbelopp (för år 2010 är detta belopp 339 200 kronor).    

Om ett barn har en förmögenhet som överstiger åtta prisbasbelopp är föräldrarna skyldiga att omedelbart anmäla detta till överförmyndarnämnden. Föräldrarna ska då varje år lämna en redovisning över barnets egendom till nämnden.

Oavsett hur stort värdet är på barnens tillgångar är föräldrar skyldiga att förvalta barns tillgångar på det sätt som det står i Föräldrabalken. Ett barns tillgångar får bara användas till barns behov och inte till föräldrarnas.

Om det är nödvändigt kan överförmyndarnämnden besluta att föräldrar ska redovisa hur de förvaltar barnets tillgångar, även om tillgångarna ligger under åtta prisbasbelopp. Nämnden kan även ingripa och spärra barnets samtliga tillgångar om föräldrarna inte förvaltar dessa på på ett bra sätt.

Vissa handlingar kräver alltid godkännande

För vissa handlingar, som till exempel när ett barn ska köpa eller sälja en fastighet eller en bostadsrätt eller om ett barn ska låna eller låna ut pengar, krävs överförmyndarnämndens godkännande.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.