Startsida Umeå kommun
God man och förvaltare

God man

Enligt svensk lagstiftning ska en god man förordnas för att ta tillvara en enskilds intressen i vissa fall. En god man förordnas vid sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden. Gode mannen kan få till uppgift att bevaka den enskildes rätt, förvalta dennes egendom och/eller sörja för hans eller hennes person. Den enskilde (huvudman) behåller sin rättshandlingsförmåga.

Fråga om tillsättande av god man uppstår när den enskilde inte klarar av att sköta sina ekonomiska angelägenheter eller förvalta sin egendom etc. Den hjälp som gode mannen tillhandahåller är att se till att den enskildes löpande räkningar blir betalda, portionera ut fickpengar, deklarationshjälp, kontakter med banker, myndigheter, socialtjänsten och att finnas som stöd till den enskilde. Gode mannen ska se till att den enskilde får den personliga vård och tillsyn han eller hon behöver. Gode mannen ska verka för den enskildes bästa.

Förvaltare

Den gamla omyndighetsförklaringen avskaffades i januari 1989 och ersattes med förvaltarskap. Ett förvaltarskap innebär att den enskilde i stort förlorar sin rättsliga handlingsförmåga. Detta innebär att han eller hon inte kan ingå juridiskt bindande avtal, till exempel köpa bil på avbetalning, sälja huset eller låna pengar på bank. Den den enskilde har dock kvar sin rösträtt. I övrigt fungerar förvaltaren som en god man.

Tillsättning av god man och förvaltare

Den enskilde eller dennes närmast anhöriga kan ansöka om god man eller förvaltare direkt hos tingsrätten.

Personal inom socialtjänsten och sjukvården kan anmäla behov av god man eller förvaltare hos överförmyndarnämnden. Om den enskilde inte kan lämna samtycke till godmanskap eller förvaltarskap ska läkarintyg bifogas anmälan. Finns det ett förslag till god man eller förvaltare skall skriftligt samtycke inhämtas från den enskilde.

Därefter prövar överförmyndarnämnden om ett behov föreligger. Efter prövningen ansöker överförmyndarnämnden hos tingsrätten om godmanskap eller förvaltarskap.

Redovisning

Efter tingsrättens förordnande övertar gode mannen/förvaltaren ansvaret för den enskildes  ekonomi och fastighetsförvaltning. Det ligger i uppdraget att årligen inlämna en årsredovisning avseende fjolårets förvaltning.

Kontakt

Överförmyndarenheten i Umeåregionen
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00
overformyndarnamnden@umea.se

Besöksadress:

Götgatan 3, 2 trappor

Öppettider:

Måndag-onsdag, 13.30-14.30
torsdag-fredag, 10.00–11.30

Under öppettid kan du hämta och lämna handlingar. Besök bokas i förväg via telefon eller mejl. 

Telefontider:

Måndag, tisdag, torsdag och fredag 09.30–11.30
Onsdag 13.30–14.30

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.