Startsida Umeå kommun

Anmäl behov av god man

Berörda personer som tror att någon är i behov av god man kan anmäla det till överförmyndarnämnden.

Skyldighet att anmäla behov av god man

Följande ska enligt lag anmäla behov av god man till överförmyndarnämnden:

 • Individ- och familjenämnden samt äldrenämnden
  Enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen ska individ- och familjenämnden och äldrenämnden anmäla behov av god man.
 • Kommunen
  Enligt lagen om särskild service till vissa funktionsförhindrade (LSS) ska kommunen anmäla till överförmyndarnämnden när en person är i behov av god man.
 • Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården
  Enligt 2 § förordning om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården ska verksamhetschefer anmäla behov av god man till överförmyndaren/överförmyndarnämnden.

Anmälan

När en anmälan om behov av god man lämnas in till överförmyndarnämnden är det viktigt att anmälan motsvarar de behov som den enskilde behöver hjälp med. För att nämnden ska kunna utreda behovet ska erforderliga handlingar bifogas anmälan. Om nämnden anser att behov av god man finns ansöker nämnden om god man hos tingsrätten. Det slutliga beslutet om att förordna god man fattas av tingsrätten.

Anmälan ska alltid innehålla personuppgifter för den som ansökan avser samt även kontaktuppgifter till nära anhöriga och till den eventuellt föreslagne gode mannen.  Det är viktigt att noga ange vilka omständigheter gör att godmanskap behöver anordnas. Redogör utförligt fysiska och psykiska funktionshinder eller andra svårigheter som motiverar godmanskap samt vad har gjort att behovet av hjälp har uppstått just nu. Beskriv utförligt den enskildes ekonomiska och sociala situation. Beskriv även så detaljerad som möjligt vilka konkreta åtgärder/handlingar gode mannen förväntas utföra. Ange även omfattningen av godmanskapet (bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person).

Använd gärna överförmyndarnämndens blankett vid anmälan.

Anmälan ska innehålla följande handlingar

 • Anmälan om behov av god man
 • Läkarintyg, socialstyrelsens blankett för godmanskap


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.