Startsida Umeå kommun

Ungas hälsa

Drygt 70 procent av ungdomarna i kommunen upplever att de har det bra eller mycket bra ställt ekonomiskt. Och alkoholkonsumtionen har minskat hos både tjejer och killar. Detta gäller främst bland yngre ungdomar. Det framgår av Unga16, en stor folkhälsoundersökning bland unga i åldern 13-18 år i Umeå kommun.

Undersökningen visar också att många unga tjejer är otrygga och stressade samt hoppar över fler måltider än jämnåriga killar. Bland unga killar är det en större andel som har spelat om pengar, använt dopningsmedel och åkt motorfordon med en berusad förare.

Undersökning bland unga

Ungas hälsa mäts bland annat genom Umeå kommuns ungaenkät som sker vartannat år av Umeå kommun och riktar sig till alla ungdomar mellan 13–18 år. Syftet med undersökningen är att beskriva hur ungdomar i Umeå kommun mår.

Enkäten fyller en viktig demokratisk funktion, då den ger unga möjligheter att uttrycka hur de upplever skola och vardag utifrån många olika perspektiv. Den ger också den politiska nivån ett viktigt beslutsunderlag för att följa upp kommunfullmäktiges folkhälsomål. Läs mer om folkhälsomålen i vänsterspalten.

Totalt besvarades Ungaenkäten av 4 574 ungdomar 2016, vilket ger en svarsfrekvens på ungefär 70 procent. Nytt för i år är att vi kan göra jämförelser med den tidigare undersökningen Unga14.

Kontakt

Camilla Tunell
ordförande
styrgrupp för unga-enkäten
070-330 50 15
camilla.thunell@umea.se

Peter Thuresson
huvudansvarig för rapporten
070-265 03 35
peter.thuresson@umea.se

Seth Åberg
samverkan
lokala förebyggande råd
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Sidan har granskats 2018-04-13

Sidans kortadress: www.umea.se/ungaenkaten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.