Startsida Umeå kommun

Kommunens roll för tillgängligheten på allmän plats

Allmän plats är sådan mark som i kommunens detaljplan eller områdesbestämmelser i huvudsak anges som gator, vägar, torg och parker medan ett område för andra anläggningar än byggnader kan vara allt från nöjesparker och småbåtshamnar till skidbackar.
 
Kommunen är oftast huvudman för och ägare av allmän platsmark och kommunens byggnadsnämnd utövar tillsyn över att plan- och bygglagens krav följs för bland annat sådana platser. I och med detta spelar kommunen en mycket stor roll i att göra allmän plats tillgänglig och användbar för samtliga människor.
 
Förbättrad tillgänglighet är en viktig demokratifråga. Kostnader för tillgängligheten uppstår där man inte har beaktat tillgängligheten från början.

Mer information om hur Umeå kommun arbetar med tillgänglighetsfrågor

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.