Startsida Umeå kommun

EU-medborgare

Den fria rörligheten är en grundprincip inom EU. Det innebär att du som är EU-medborgare har rätt att stanna i ett land i tre månader. Det som krävs är att du kan identifiera sig med ett giltigt pass eller ID-handling. EU-medborgare kan vistas tre månader i Sverige utan några särskilda tillstånd eller pengar till försörjning. Efter tre månader måste personen lämna Sverige om han eller hon inte kan försörja sig själv.

Utsatta EU-medborgare i Umeå

På senare år har allt fler EU-medborgare som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation sökt sig till Sverige och Umeå. Några har kommit hit för att söka arbete medan andra försörjer sig genom tiggeri, gatumusicerande eller gatuförsäljning. Det är förekommande att de bor i tält, tillfälliga skjul, husvagnar och bilar uppställda på parkeringar och i skogspartier. Frågor relaterade till utsatta EU-medborgare berör många sektorer i samhället.

Flera av de utsatta EU-medborgare som vistas i Umeå har uppgett att huvud-syftet är att söka arbete i Sverige. Svårigheter att möta arbetsmarknadens krav och etablera sig på arbetsmarknaden innebär dock i praktiken att många hänvisas till att försörja sig genom att tigga. Tiggeri räknas dock inte som stadigvarande inkomst.

Vad gör Umeå?

Frågor relaterade till utsatta EU-medborgare berör många sektorer i samhället. Ett stort antal kommunala verksamheter/bolag samt myndigheter och närings­idkare berörs och involveras på olika sätt i dessa frågor.

Umeå kommun har en samordnare som dels ska jobbar med samverkan och samordning med berörda aktörer både inom och utom Umeå kommun men även med information och rådgivning för att de insatser Umeå kommuns verk­samheter och bolag genomför i förhållande till utsatta EU-medborgare sker på ett samordnat och ändamålsenligt sätt.

Umeå kommun arbetar också med projektet Make sense – social inkludering och egenmakt för utsatta EU-medborgare i norra Sverige. Syftet är att skapa bättre framtida förutsättningar för den grupp EU-medborgare som vistas till­fälligt i norra delen av Sverige. I projektet ska man bistå med aktiviteter på de möterplatser som skapas i de deltagande kommunerna samt via uppsökande verksamhet. Man ska till exempel ge samhälls- och hälsoorienterad information samt erbjuda utbildningsinsatser som exempelvis familjeplanering och rättigheter i det egna hemlandet.

Socialtjänsten

EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige i tre månader men vistelserätten är formulerad så att personerna inte ska vara en belastning för biståndssystemet. Generellt sett har var och en ett ansvar att själv planera sitt boende, arbets­situation eller hemresa. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver, oavsett om man är svensk medborgare eller inte. Det handlar då om att i akuta situationer säkra att människor inte far illa. Den hjälp socialtjänsten kan bistå med i dessa situationer är akuta boende­lösningar, akut mathjälp eller i vissa fall hemresa. Om det finns barn med i bilden eller svåra problem med missbruk och/eller psykisk sjukdom kan det påverka socialtjänstens bedömning och göra situationen mer akut.

Illegala bosättningar

EU-medborgare kan ibland slå sig ner på platser utan att fråga markägaren. Det är inte acceptabelt med irreguljära bosättningar. Kommunen kan inte agera godtyckligt genom att behandla olika grupper på olika sätt, utan har att följa likabehandlingsprincipen. Om man tältar i stora grupper med många tält måste man be markägaren om lov eftersom risken för markskador, nedskräpning och olägenheter för människors hälsa är större. Ställer man upp en husvagn ska man kontakta markägaren.

Kontakt

Ahmet Gümüscü
samordnare för utsatta EU-medborgare
Umeå kommun
090-16 12 53
072-518 46 87
ahmet.gumuscu@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.