Startsida Umeå kommun

Förklaring av begrepp vid flyktingmottagning

I samband med att flyktingar kommer till Sverige finns det flera olika begrepp och benämningar som brukar användas. Här är en förklaring till några av dem:

Transiterande:

Flyktingar på genomresa i Sverige till annat land kallas transiterande. Det råder ett delvis oklart ansvarsförhållande när det gäller gruppen som transiterar. Socialtjänsten har yttersta ansvaret för att människor som vistas i kommunen får stöd och hjälp som de behöver (enligt socialtjänstlagen), men det finns oklarheter kring gränsdragningar och hur långt ansvaret sträcker sig. I många kommuner där transiterande befinner sig har stöd och tillfälligt boende erbjudits genom samarbeten mellan frivilligorganisationer och kommunen. Den legala statusen för dem som transiterar är en polisiär fråga. Jämför information på Polisens webbplats.

Asylsökande:

Person som har ansökt om asyl (asyl betyder skydd) i Sverige. Migrationsverket ansvarar att ta emot asylsökande och att sörja för boende för dem som har behov av detta. Asylsökande kan även välja att ordna boende på egen hand hos släkt och vänner under asyltiden.

Boende för asylsökande:

EBO: Eget boende som ordnas av den asylsökande själv hos till exempel släkt eller vänner.

ABE: Anläggningsboende externt för asylsökande. Det är oftast lägenheter som Migrationsverket hyr. Ibland används den gamla termen ABO.

ABT: Anläggningsboende tillfälligt. Upphandlas av Migrationsverket. Det finns flera kategorier av boende med/utan självhushåll, korridorsboende ooch så vidare.

Ankomstboende: Tillfälligt boende för personer som sökt asyl och väntar på plats i till exempel ABE eller ABT. I vissa fall just nu även tillfälligt boende för personer som väntar på att få sin asylansökan registrerad. Ankomstboende kallas ibland även transitboende, inte att förväxla med boende för gruppen transiterande som nämns ovan.

Akutboende/nödboende: Migrationsverket gav i september länsstyrelserna ett uppdrag att inventera akutboende i kommunerna som kan användas för asylsökande eller personer som väntar på att asylansökan ska registreras. Det finns flera benämningar på denna typ av boende.

Ensamkommande barn:

Definition: ”barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare” (enligt lag om mottagande av asylsökande med flera). Kommunerna ansvarar för att ta emot ensamkommande barn. Den kommun där barn ger sig tillkänna kallas ankomstkommun, vissa kommuner använder begreppet transitkommun. Så snart som möjligt efter att barnet har sökt asyl hos Migrationsverket anvisas barnet till en anvisningskommun som tar över ansvaret för barnet från ankomstkommunen. Sedan 1 januari 2014 kan Migrationsverket anvisa ensamkommande barn till alla kommuner i Sverige.

Varje år fastställs ett fördelningstal för varje kommun som anger hur många asylplatser kommunen ska tillhandahålla för ensamkommande barn. Migrationsverket anvisar ensamkommande barn kommunerna enligt fyra turordningsprinciper:

  • I första hand anvisas barn till kommun där barnet har någon anknytning.
  • I andra hand anvisas barn till ledig plats hos de kommuner som har tecknat överenskommelse om att ta emot ensamkommande barn.
  • I tredje hand anvisas barn till kommuner som inte har uppfyllt sitt fördelningstal.
  • I fjärde hand anvisas barn till alla kommuner i Sverige enligt särskild turordning.

Turordningsprinciperna innebär att kommunerna kan få fler barn anvisade än vad som är överenskommet. I Västerbotten har samtliga kommuner tecknat en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn. Länsstyrelsen förhandlar om platser på uppdrag av Migrationsverket.

Nyanlända:

Med begreppet nyanländ avses vanligen en person med flyktingbakgrund som har uppehållstillstånd. Vanligen räknas man som nyanländ i 24 månader. Nyanlända består av flera undergrupper:

  • kvotflyktingar*
  • tidigare asylsökande som fått uppehållstillstånd
  • tidigare ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd
  • anhöriga till ovanstående grupper.

*Kvotflykting är en person som har fått uppehållstillstånd i Sverige inom ramen för Sveriges program för vidarebosättning av kvotflyktingar som sker i samarbete med UNHCR. För närvarande tas 1 900 personer emot som kvotflyktingar i Sverige varje år. Kvotflyktingar är så kallade direktinresta och har uppehållstillståndet klart vid inresa till Sverige.

Länsstyrelsen tecknar överenskommelser med kommunerna om årliga platser för att ta emot anvisade nyanlända. Med anvisade nyanlända menas nyanlända som inte bosätter sig på egen hand utan behöver hjälp från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen att hitta en kommunplats/anvisningsbar plats i kommunerna. Migrationsverket ansvarar för bosättning av kvotflyktingar, personer som har fyllt 65 år och personer som har en prestationsförmåga som understiger 25 procent och därmed inte har rätt till en etableringsplan.

Arbetsförmedlingen bosätter, vid behov, hushåll där någon i familjen har rätt till etableringsplan, framför allt personer i åldern 20–64 år. Anhöriga och ensamkommande barn räknas inte till anvisade nyanlända. I Västerbotten har samtliga kommuner tecknat en överenskommelse med länsstyrelsen om att ta emot nyanlända.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.