Startsida Umeå kommun

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp där dyslexi endast utgör en orsak till den nedsatta funktionsförmågan. Begreppet omfattar allt som rör begränsningar när det gäller att läsa och skriva. En gemensam faktor för alla som har läs- och skrivsvårigheter är svårigheten att tillgodogöra sig skriven text. Läs- och skrivsvårigheter av generell karaktär är betydligt vanligare än dyslexi.

Svårigheterna kan bero på bristfällig undervisning, för lite övning, koncentrationssvårigheter, annat modersmål eller dyslexi. Dessutom kan medicinska, språkliga, sociala, emotionella eller begåvningsfaktorer påverka.

Dyslexi

Dyslexi är en nedsättning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna avkoda och förstå skriven text. Nedsättningen ger sig i första hand tillkänna som svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Men den kommer också fram tydligt genom dålig stavning. Den dyslektiska nedsättningen går i regel igen i släkten. Karaktäristiskt för dyslexi är att den är varaktig och svårbehandlad. Även om läsningen efter hand blir acceptabel, kvarstår oftast stavningsproblem. För hela definitionen se SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten)

Stöd i skolan

Om du som elev riskerar att inte nå målen i skolan ska du erbjudas stöd i form av extraa anpassningar i undervisningen. Om du trots de extra anpassningarna ändå riskerar att inte nå kunskapsmålen har rektor skyldighet att utreda dina behov av särskilt stöd. Om utredningen visar att du har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas.


Stöd i skolan
Kontakt

Om det finns oro för barn i förskola eller skola, ta kontakt med pedagog, skolledare eller personal inom elevhälsan.

Skolor i Umeå
(oavsett huvudman)

Elevhälsan i kommunala skolor

För kontakt med elevhälsan i fristående skolor, se skolans webbplats.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.