Startsida Umeå kommun

Underlätta sotning av din fastighet

Sotning genomförs året runt och är ett viktigt brandskydd.
– Det har fallit mycket snö i vinter vi vill påminna dig som är fastighetsägare att du har ansvar för att hålla vägen fram till skorstenen fri från snö och andra hinder för att underlätta vårt arbete, säger Johan Bäcklund, chef för Umeå andra sotningsdistrikt.

Kommunen ansvarar för att följa upp att sotning och brandskyddskontroll utförs. I Umeå har kommunen avtal med skorstensfejarmästare som på kommunens uppdrag sköter sotning och brandskyddskontroll.

Enligt lag är fastighetsägare skyldig att se till att sotning och brandskyddskontroll genomförs. Antingen genom att låta den kontrakterade skorstensfejaren göra det eller ansöka om egensotning (detta gäller inte för brandskyddskontrollen, som endast kan utföras av en skorstensfejartekniker el. motsvarande).

Du som är fastighetsägare ansvarar för att

  • vägen till, samt ytorna på och invid, objektet inte är belamrad med föremål som är hindrande eller kan komma till skada
  • samtliga utrymmen som berörs av sotning/kontrollen är tillgängliga för inspektion
  • det finns tillräckligt arbetsutrymme runt objektet som berörs
  • rensluckor inte är blockerade och att utrymme med sådan lucka är tillgängligt vid sotning
  • taksäkerhetsanordningar som till exempel takstege, väggstege och glidskydd finns monterade och är väl underhållna
  • det finns en lös markstege uppställd på platsen där skorstensfejaren ska upp på taket
  • vägen fram till platsen där väggstegen ska stå är fri från snö och andra hinder
  • objektet är släckt och avsvalnat inför besöket.

Om det vid besöket visar sig att objektet inte är tillgängligt enligt punkterna ovan och förrättning (sotning/brandskyddskontroll) därför inte kan ske, har skorstensfejaren rätt att fakturera för besöket. Därefter ska en ny tid för förrättning bokas in. 

Kontakt

Christer Björkman
chef olycksförebyggande enheten
Brandförsvar och säkerhet
Umeå kommun
090-16 22 17
christer.bjorkman@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.