Startsida Umeå kommun
Bild på tunnel vid järnvägsstationen

Trygghet och belysning

När det gäller trygghet har Umeå kommun gjort en medveten satsning på belysning när det gäller gång- och cykelvägar. Sträckor som tidigare saknade belysning har kompletterats. Vid årsskiftet 2013/2014 är det fyra delsträckor på huvudvägnätet för gång-och cykel som saknar belysning. Dessa sträckor planeras att byggas om därför har man väntat med ny belysning. Delsträckorna är; Illervägen, Rothoffsvägen, vid Hedlundadungen och Bölevägen. Dock planeras Hedlunda samt Bölevägen att åtgärdas gällande belysning under 2014.

Umeå kommun arbetar även med effektbelysning av träd och buskar i parker/grönområden. Detta skapar en ökad trygghetskänsla genom att det inte blir mörka stora områden bredvid gång- och cykelvägen.

Medborgarna kan också upplysa om var belysning saknas via kommunens felanmälan.

Tunnlar

Många upplever otrygghet då de ska passera en tunnel/viadukt och orsakerna kan vara flera, tunnlarna upplevs som smala och trånga, i vissa fall långa, och med dålig belysning, flyktväg saknas och ingen ser eller hör om något skulle hända. Att kunna se igenom tunneln är viktigt liksom att slänterna görs flacka, färgsättning ljus, osv. Fyra gång- och cykeltunnlar har setts över med avseende på trygghetsaspekten. Under år 2012 har tunnlarna på båda sidor av Fridhemsgymnasiet fått vitmålat tak och ny belysning. I tunnlarna vid korsningen Norra Obbolavägen-Tegsvägen byttes belysningen år 2013. Dessutom försöker Umeå kommun undvika att planera nytillkommande länkar i huvudnätet för cykel i/längs skogspartier eftersom detta kan upplevas otryggt.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.